Aktuelt

Kraftfondet i Rauma kommune har i dag vedtatt å tildele Næringsprisen 2019 til Måndalen Trevare AS, v/Sigbjørn Sørli. 

Formannskapet i Rauma kommune vedtok onsdag å tildele Rauma kommunes kulturpris for 2019 til Rauma historielag.

Rauma formannskap har i møte den 27.11.2019 behandlet sak 19/12927 og innstillingen  til budsjett for 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 ligger ute til offentlig ettersyn i 14. dager.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfristen er 13. desember.

Telenor har lagt en plan for avvikling av fasttelefonnettet i Rauma kommune. De er i gang i enkelte områder og sender brev direkte til sine kunder om dette. Dette har ført til at enkelte som har trygghetsalarm har avsluttet sitt telefonabonnement før kommunen har fått installert en ny mobilbasert alarm.

På grunn av arbeid som følge av kommune- og fylkesreguleringene stenges matrikkelen og grunnboken noen dager i desember. 

Rauma kommune har blitt en enda bedre kommune å bo i. Det viser resultatene fra Borgerundersøkelsen 2019. I forhold til tilsvarende undersøkelse i 2017 har Rauma kommunes innbyggere blitt vesentlig mer fornøyde med kommunen de bor i. 

Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet, vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Målet er at alt skal være ferdig i 2023.

Kommunestyret i Rauma vedtok i møte 30.08.2016 i KS-87/16 å legge forslag om omklassifisering av kommunale veger ut på høring.