Aktuelt

Det er registrert et nytt tilfelle av koronasmitte i Rauma. Vedkommende er ikke hjemmehørende i kommunen, men er på besøk. 

Rauma kommune er en aktiv pådriver for å bygge opp igjen gangbroa til Kammen. At dette har tatt lengre tid enn forespeila skyldes aspekter utenfor kommunens kontroll som trenger avklaringer. Kommunen håper anbudet kan lyses ut rett over nyttår.

Miljøprogrammet for Møre og Romsdal er revidert og gjelder for perioden 2019-2022. Det er også utarbeidet ny forskrift.

Tilgjengelighetsprisen 2020 tildeles ÅIF ved Siv Haugland for sin spesielle innsats for unge og voksne utviklingshemmede gjennom opprettelse av «Stjernelaget».

Rauma kommune gjennomfører 2. gangs utlysning på 6 roder for vintervedlikehold på kommunale veger 2020 – 2022.

Rauma kommune varsler med dette oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret i 2001. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2021-2024. Det er nå anledning til å komme med innspill til arbeidet og forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Den private investorgruppen i Måndalen som vil bidra til byggingen av ny skole i Måndalen, har gitt klarsignal til å fortsette prosjektet. Anbudskonkurransen er nå lyst ut og er tilgjengelig på Doffin. Etter planen kan skolen tas i bruk i september 2021.

Frå 2021 blir Vågstranda og Hjelvika ein del av Vestnes kommune. Eigedomsskattetaksten må derfor tilpassast Vestnes kommune sine rammer og retningslinjer.

Kommunen opphever hagevanningsforbudet for abonnenter ved Åndalsnes og Isfjorden vannverk, fra i dag fredag 03.07.