Helse- og omsorg

Rauma kommune har fokus på å legge til rette for at flere skal kunne bo lengre hjemme og øke innsatsen på forebygging, velgferdsteknologi og rehabilitering. Vi jobber tverrfaglig for å sikre helhetlige tjenester for innbyggerne våre. I 2018 flytter en samlet helse- og omsorgstjeneste inn i Raumas nye helsehus - som skal bli landets mest moderne helsebygg og blir navet i kommunens helse- og omsorgstjenester.

Tildeling av tjenester

Rauma kommune tildeler tjenester basert på en totalvurdering av hvilke behov du som søker har. For å kunne tilby en helhetlig og god tjeneste er vi avhengige av en god dialog med deg som søker om dine behov. Vi trenger en god beskrivelse av hva du greier selv og hva du trenger hjelp til i hverdagen.

 

Hvordan søke?

I skjemaet under beskriver du hva du trenger hjelp til. Basert på dette gjør vi en vurdering av ditt behov for tjenester. Etter vi har mottatt søknaden vil du bli kontaktet av oss innen 14 dager.  

Søknad om helse- og omsorgstjenester

 

Våre tjenester

 

 

Helsehjelp

Legevakt, helsestasjon, jordmor, skolehelsetjeneste 

Hjemmetjenester

Du bor i egen bolig og har behov praktisk bistand eller helsehjelp.

Institusjon

 Du er avhengig av tilsyn og hjelp hele døgnet.   

Psykisk helse

Akutthjelp,PPT, familieteam, psykisk helse og mestring

Barnevern og familieveiledning

Barnevernskontor, veiledning, fosterhjem, beredskapshjem, bekymringsmelding.

Omsorgsboliger

Oversikt over omsorgsboliger i Rauma.

Nedsatt funksjonsevne

Avlastning, støttekontakt, mm

Fysio- og ergoterapi

Formidling av tekniske hjelpemidler, rehabilitering, habilitering, forebyggende arbeid.                                     

Individuell plan

Har du behov for flere helse- og omsorgstjenester kan du ha rett til å få utarbeidet en individuell plan.                                                                                                  

Folkehelse

Friskliv og mestring, trening, forebygging, tilskudd frivillige lag og organisasjoner. Oversikt helsetilstand.                                                                                  

Min helse      

Fastlege, kjernejournal, resepter, pasientreiser.                                                                                 

 Helse - barn og ungdom

Helsetilbud spesielt retta mot barn og ungdom.                                                                 

Kontakter helse og omsorg

Kontakt koordinerende enhet, hjemmebaserte tjenester eller institusjoner.

                                                   
Brukerråd helse og omsorg

Medlemmer av brukerråd for helse og omsorg

                                   
Brukerråd helse og velferd

Medlemmer i brukerråd for helse og velferd.

                                                       
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering