Næringsprisen

Næringsprisen i Rauma deles ut årlig i regi av Kraftfondet.  Fristen for å melde inn kandidater til prisen er 15.november hvert år.

Statutter og rammer for Næringsprisen

1. Rauma kommunes næringspris skal være en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som har bidratt til å skape eller skaffe nye og varige arbeidsplasser til kommunen.

Prisen kan også gis til noen som har bidratt utenom det vanlige for å trygge og videreutvikle allerede eksisterende næringsvirksomhet.

Interessante ideer som kan videreutvikles med tanke på varig skapende virksomhet skal også kunne premieres.

Det vektlegges også at de som får prisen, har markert seg på en fremtredende måte innen:

  • Nyskaping/produktutvikling
  • Modernisering
  • Profilering
  • Virkning på øvrig næringsliv
  • Involvering i lokalt utviklingsarbeid
  • Grønn omstilling

2. Formålet med Rauma kommunes næringspris er å stimulere til videreutvikling og nyskaping innen næringslivet i kommunen. Prosessen med utvelgelse og tildeling skal dessuten være med å rette oppmerksomheten mot arbeidet med å legge til rette for ny næringsutvikling.

3. Rauma kommune sin næringspris skal være sammensatt av:

  • En pengesum på kr. 25.000.
  • En diplom eller statuett etter beslutning fra juryen

4. Juryen skal bestå av fem medlemmer. Juryen skal vurdere kandidatene og velge ut en prisvinner. Styret for Rauma kommunes Kraftfond utgjør juryen. Juryen avgjør hvert år om prisen skal utdeles, basert på om det gjeldende år er kvalifiserte kandidater til å motta prisen.

5. I tillegg til jurymedlemmene kan alle innbyggere i Rauma kommune, etter kunngjøring i lokalpressen, foreslå kandidater til prisen. Forslagene må være skriftlige og begrunnes av forslagsstiller.

6. Næringsprisen deles ut på kommunalt arrangement åpent for alle i nært samarbeid med prisvinner. Ordfører står for selve prisutdelingen. Alle utgifter dekkes av Kraftfondet. 

7. Disse statuttene er vedtatt av styret for Kraftfondet i styremøte 12.02.24, sak PS-14/24.

Hvem fortjener næringsprisen?

Send inn dine innspill til hvem du mener fortjener å få Rauma kommunes næringspris!

Benytt vårt elektroniske skjema til å levere ditt forslag til prisvinner