Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Bo- og driveplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen.

Boplikt

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Det er også  boplikt på bebygd eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar produktiv skog og som er erverva konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap.  

Konsesjonsfritaket er avhengig av at erverver bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der i minst 5 år sammenhengende. 

Les mer om boplikt her

Driveplikt

Eier av eiendom med jordbruksareal har plikt til å sørge for at jorda blir drevet i hele sin eiertid,  jfr. jordlova § 8.  Driveplikta kan oppfylles ved at eier driver jorda selv eller at jorda blir leid bort for minst 10 år. Avtalen må være skriftlig og uoppsielig fra eier sin side og føre til driftsmessige gode løsninger.  Kopi av avtalen skal sendes til kommunen.

Kommunen kan gi fritak fra driveplikt etter søknad.  

Les mer om driveplikt på sidene til Landbruksdirektoratet

Søke om fritak fra driveplikt

Les mer om hvordan du søker om fritak fra driveplikt

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart