Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner innen helse- og sosial

Tilskuddsordningen skal bidra til drift av frivillige og ideelle organisasjoner innen helse-, omsorg- og sosialområdet i Rauma kommune. 

Hva tilbyr vi?

Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for og stimulere til frivillig innsats på områder som fører til bedre levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet for innbyggerne. Ordningen skal bidra til nytenking og utvikling i henhold til kommunens vedtatte mål og strategier.

Den totale potten på 20 000 kroner.

Område for tilskudd

Rauma kommune vil prioritere å gi tilskudd til:

  • Organisasjoner som utløser frivillig innsats blant Raumas befolkning, gjennom rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
  • Idelle organisasjoner som driver virksomhet innen ordningens formål og målsetting.
  • Bruker- og pårørendeorganisasjoner som fremmer brukermedvirkning  og driver infromasjons-, kurs- og veiledningstilbud overfor medlemmer, interessepolitisk arbeid og likemanns- og selvhjelpsarbeid.

Det kan kun gis tilskudd til aktiviteter og formål som går under organisasjonens ideelle arbeid. Det gis ikke tilskudd til organisasjoner, foreninger, stiftelser eller tiltak av forretningsmessig formål eller kommersiell karakter. Det gis ikke tilskudd til enkeltpersoner. Det gis heller ikke tilskudd til virksomhet som er lovpålagt kommunen.

Drifts- og prosjektstøtte

Tilskuddet kan gis til normal og daglig drift av organisasjoner, men ikke til større investeringer, nedbetaling av gjeld og lignende. Det kan også gis støtte til enkeltarrangementer eller tidsavgrensede tiltak som skiller seg fra normal drift/ vanlige aktiviteter i organisasjonen.

Kriterier

Organisasjoner som gis støtte skal tilby aktiviteter som i størst mulig grad er åpne for  innbyggere i hele kommunen. Ved tildeling av tilskudd legges det vekt på i hvilken grad organisasjonen bidrar til økt livskvalitet for brukere, gir økt mangfold av tilbud og aktører, gir hjelp til sjølhjelp, har en andel egenfinansiering, er innovative, og der aktiviteten kan tenkes å ha overføringsverdi til tjenester som driftes av kommunen.

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering, basert på formål for ordningen, målsetting og kriterier.

Det skal oppgis i søknaden om det søkes om/ mottas midler fra andre offentlige eller private instanser.

Søker skal for øvrig gi alle opplysninger som søker mener er viktige for vurdering av søknaden.

Søknad/rapportering

Kommunen tildeler midler i èn årlig tildelingsrunde med felles søknadsfrist.

For tilskudd på mer enn kr. 5 000 kreves tilbakerapportering innen oppsatt frist.

Slik søker du

Søk om midler via vårt elektroniske skjema

Kontakt

Margrete Grinaker Berle
Helse og omsorgssjef
E-post
Mobil 91 12 42 52