Mobbing i barnehagen/skolen

Vi tar mobbing på alvor og har nulltoleranse for dette. Her kan du se noen av tilbudene du kan benytte deg av om du har barn som blir mobbet.

Blir du mobbet?

Alle barn har rett til å ha det bra på skolen og barnehagen. Hvis du blir mobbet vil vi gjerne at du sier ifra til noen om det. Du kan ta kontakt med læreren/styreren din, helsesøster, foreldre, venner, trener eller andre du kjenner. 

Du finner god informasjon om mobbing, hvem som kan hjelpe deg og dine og om dine rettigheter her.

Hva er mobbing?

Mobbing er handlinger fra voksne og/eller andre barn/unge som krenker en persons opplevelse av å høre til og være betydningsfull for fellesskapet. 

 • Den som bli mobbet og trakassert opplever negative handlinger av andre
 • De negative handlingene kan komme fra både enkeltpersoner og/eller fra en gruppe
 • Den som blir mobbet og trakassert, opplever seg underlegen og har vanskelig for å forsvare seg. Det er en ubalanse i forholdet mellom de involverte
 • Handlingene gjentas over en viss tid og er systematiske

Blir ditt barn, eller andre barn, mobbet?

Hvis ditt barn eller et annet barn blir mobbet, tar du kontakt med skolen og ber om et møte med kontaktlærer og/eller rektor i skolen eller styrer i barnehagen. 

Dette skal skolen gjøre hvis barnet ditt blir mobbet:

 • Ta opplevelsen til barnet ditt på alvor
 • Ta ansvar for kontakt med de andre foreldrene som er involvert
 • Undersøke saken og barnet skal bli hørt
 • Skolen/barneskolen skal ta tak i saken din innen det har gått en uke.
 • Skolen/barnehagen lage en skriftlig plan for hvordan de skal hjelpe deg. Du kan være med å lage planen hvis du ønsker det. 
 • Følge opp planen og se at tiltakene fungerer i dialog med deg og barnet ditt. Hvis hjelpen ikke fungerer, skal skolen/barnehagen sette i gang andre tiltak. 
 • Avslutte planen når barn og foreldre opplever skole - og barnehagemiljøet trygt og godt. 

Mobbeombud

Alle fylker har sitt eget mobbeombud. Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. 

Kontakt mobbeombudet i Møre og Romsdal

Kontakt

Mobbeombudet i Møre og Romsdal
E-post
Telefon 71 28 04 33
Mobil 91 14 02 59