Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til en hver tid ligger ute

Etter formannskapsmøte 24.11, legges forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2022-2025 ut på høring. Høringsfristen er 9. desember 2021, kl. 12.00.

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 28.10.2021 saksnr 66/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.