Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til enhver tid ligger ute

Rauma formannskap har i møte den 30.11.2022 behandlet sak PS-97/22 og innstillingen til budsjett for 2023 og økonomiplan 2023-2026 ligger ute til offentlig ettersyn i 14 dager.

STREKEN AS har på vegne av forslagsstiller Langelia og Selsetra grunneigarlag varsla oppstart av planarbeid for detaljregulering for Fuglehaugen.

 

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 15.09.2022 saksnr 64/22 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Øran Øst ut til offentlig ettersyn.

Rauma kommune har utarbeidet forslag til klima- og miljøplan for 2023 - 2027.

Nye Veier AS har varslet oppstart av reguleringsplan for E136 Veblungsnes.