Høringer

Høringer

Her finner du høringer som til enhver tid ligger ute

Høringsfrist: 27. april 2023

Høringsfrist: 27. april 2023

Fristen for å komme med innspill er 25.04.2023

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 16.02.2023, saksnr 15/23, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for E136 Veblungsnes ut til offentlig ettersyn.

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 01.12.2022, sak PS-82/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Holan II ut til offentlig ettersyn.