Så fint at du bryr deg!

Moderat bruk av alkohol kan oppleves som positivt i sosiale situasjoner og styrke fellesskapet. Samtidig innebærer all bruk av alkohol og andre rusmidler en risiko for helseskader, negativt omdømme og ubehagelige opplevelser. Rauma kommune som arbeidsgiver ønsker å stå for holdninger som balanserer disse hensynene, som bidrag til en inkluderende og ivaretakende kultur.

Hos oss gjelder derfor følgende:

 • Vår holdning er at det er uakseptabelt å møte på jobb påvirket av alle former for rusmidler. Dette innebærer også bakrus og alkohollukt. Ved bruk av medikamenter som kan gi rusvirkning oppfordrer vi til å informere nærmeste leder om dette for eventuelle arbeidsmessige justeringer.
  Helsepersonellovens bestemmelser gjelder for deg som jobber som helsepersonell. Se Lov om Helsepersonell §8 Pliktmessig avhold.  

   
 • Pengespill og/eller dataspill skal ikke påvirke utøvelsen av arbeidsoppgaver i form av tidsbruk, trøtthet og uoppmerksomhet.
   
 • Sosiale arrangementer skal være inkluderende og trygge for alle. Når alkohol serveres skal det alltid være alkoholfrie alternativer. Alle med ansvar for planlegging og gjennomføring av slike arrangement er ansvarlige for at alkoholserveringen foregår ut fra en bevisst holdning til alkoholbruken. Tilsvarende har alle som deltar på slike arrangementer ansvar for at egen alkoholbruk skjer ut fra en like bevisst holdning.
   
 • Ved representasjon, reisevirksomhet, deltakelse på kurs/konferanser og i andre arbeidsrelaterte anledninger, forventes det at ansatte viser måtehold og en atferd som ikke går ut over arbeidsgivers omdømme. Ansatte er å betrakte som representanter for virksomheten i slike sammenhenger.
   
 • Ved bekymring eller mistanke har nærmeste leder ansvar for å snakke med den det gjelder (“Den nødvendige samtalen”). Skulle en av en av de ansatte få et problematisk forhold til bruk av rusmidler som gir seg utslag I jobbsammenheng, er det vår intensjon å følge Akan-modellen for håndtering av individsaker.

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge og håndtere rus og avhengighetsproblematikk. Du tenker kanskje at rusmiddelbruk og spill-aktiviteter er en privatsak. Men når bruken påvirker arbeidssituasjonen og relasjonene på jobb negativt, er det ikke lenger noe som kun tilhører privatlivet.

De negative konsekvensene for arbeidslivet kan være:

• Økt sikkerhetsrisiko

• Nedsatt arbeidsprestasjon og kvalitet

• Høyere fravær

• Svekket omdømme

• Dårligere arbeidsmiljø

• Merarbeid for kolleger

Be om hjelp!

Rauma kommune som arbeidsgiver ønsker å gi ansatte med rus- og avhengighetsproblematikk et tilbud om hjelp. Du finner mer om hvordan vi ønsker å følge opp våre ansatte i Personalhåndboken under kapittel 7.2.5.1.

Modellen finnes beskrevet i sin helhet på www.akan.no. Lurer du på noe rundt ditt eget forhold til alkoholforbruk? Du kan få en pekepinn ved å ta denne testen: Alkohol-audit - NHI.no

Her kan du anonymt og enkelt teste dine spillevaner: https://jegspiller.no/

Lurer du på hvem du kan snakke med om din bekymring?

 • Leder
 • Verneombud
 • Tillitsvalgt
 • Akan kontakt i organisasjonen

Akan kontakter i Rauma kommune:

HR rådgiver Line Solberg

Hovedverneombudet (HVO) Jonny Rønning

Bedriftshelsetjenesten (BHT) ved sykepleier Elin Kipperberg