Tilskudd til tryggere skoleveger og nærmiljø – Ny gatebelysning

Tilskudd til tryggere skoleveger og nærmiljø – Ny gatebelysning

Rauma kommune søkte og fikk tilskudd fra Statens vegvesen til tryggere skoleveger for 2022. Tiltaket besto i å gjøre skolevegene på Åndalsnes sikrere og tryggere å ferdes på ved å forsterke belysningen langs skolevegene og overgangsfeltene til/fra spesielt barneskolen/SFO. Tiltaket er en del av trafikksikkerhetsplanen til kommunen.

Det er mange skolebarn som bruker skolevegen som krysser fylkesveg 64 ved rundkjøringen på Åndalsnes på tidspunkt da vegen er sterkt trafikkert (Årsdøgntrafikk på ca 7000 kjøretøy). I tillegg er det mange barn som trafikkerer i vegnettet rundt barneskolen både gående/syklende samtidig som det er mye buss- og personbiltrafikk.

Eivind Myklebostad, leder for kommunalteknikk, informerer om at målet med tiltaket var å forsterke gatebelysningen i gangfeltene rundt skolen/SFO og rundkjøringen inkl. vegarmene for å øke trafikksikkerheten for skolebarn som må krysse vegene til og fra skolene. Det var flere sterkt trafikkerte veger og gangfelt som hadde dårlig belysning og som hadde behov for oppgradering. Tiltaket besto i å bytte ut eldre energikrevende lysarmaturer i eksisterende gatelysstolper med nye LED armaturer i tillegg til å montere ny lysmast ved 2 av gangfeltene. Tiltaket ble gjennomført i desember og ferdigstilt rett før jul, og medførte en betydelig sterkere og jevnere belysning langs skolevegene, se skissen under. De røde feltene viser lysmastene som har blitt oppgradert med nye lysarmaturer med LED teknologi.

Tiltaket med å gjøre skoleveger tryggere har i tillegg andre positive effekter i form av at den nye LED-belysning krever mindre energi og vedlikehold. Det er bra for miljøet samtidig som det reduserer kommunens utgifter til drift og vedlikehold av veglys.