Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Eksempel på lovlighetskontroll

Eksempel på lovlighetskontroll

På eiendommen "Raumagata 7" skal det bygges en 30 m2 stor bod. Den skal ha 3,7 m mønehøyde, 2,9 m gesimshøyde og en takvinkel på 27 grader. Boden skal plasseres 2 m fra nabogrensen og 8 m fra midten av den kommunale Raumagata.  
 

"Raumagata 7" er omfattet av reguleringsplanen ”Skogens ro” (vedtatt 12.01.1998).  Reguleringsplanen legger området ut til boligformål og  fastsetter en utnyttelsesgrad på 25% BYA (bebygd areal). I reguleringsplanen er det fastsatt en byggegrense mot vei på 8 m. (målt fra midten av veien)

Kontroll av lovlighet

Boden i eksemplet faller inn under byggesaksforskriftens §4-1 a (Den er mindre enn 50m2, mønehøyde under 4 m og gesimshøyde under 3 m).

Avstander

En slik bod må plasseres minst 1 m fra nabogrense (jf pbl 29-4) for å være unntatt søknadsplikt. I eksemplet er det 2 m til nabogrensen og dermed er dette ok. Boden er også i samsvar med reguleringsplanens byggegrense mot vei.

Reguleringsformålet

I reguleringsplanen ”Skogens ro” er Arendalsgata 7 lagt ut til boligformål. Boden er i tråd med formålet.

Utnyttelsesgrad

På eiendommer står det i dag et bolighus og en garasje på til sammen 147 m2 bebygd areal (BYA). I tillegg har eiendommen 2 parkeringsplasser (som regnes med i utnyttelsesgraden med 12.5 m2 pr stk) .
Summen av bebygd areal blir 147 m2 + 12,5 m2 + 12,5 m2 + 30 m2 (ny bod). Til sammen 202 m2.

Eiendommen er på 867 m2.

Regnestykket for utnyttelsesgrad blir 202x100/867, som gir 23% BYA. Dette er innenfor vedtatt reguleringsplan.

Takvinkel

Reguleringsplanen "Skogens ro" har ingen bestemmelser om takvinkel.

Konklusjon

Denne boden kan du velge å bygge uten søknad og tilltatelse.