Priser seksjonering/oppmåling

Her finner du oversikten over alle priser knytta til seksjonering og oppmåling av eiendom.

Seksjonering

Priser seksjonering
Tjeneste Pris
For inntil to seksjoner 7 210
Fra seksjon 3 til 30. Pris per seksjon 515
Fra seksjon 31. Pris per seksjon 103

 

1. Oppretting av matrikkelenhet
1. Oppretting av matrikkelenhet
Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1. Oppretting av grunneiendom/festegrunn
Tomt til utbyggingsformål
areal fra 0 - 500 m2 19 955
areal fra 501 - 2000 m2 25 411
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 182
Tilleggsareal -
areal fra 0 - 150 m2 6 592
areal fra 151 - 300 m2 8 396
areal fra 301 - 500 m2 10 189
areal fra 501 - 1000 m2 11 992
areal fra 1001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 015
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 - 500 m2 19 955
areal fra 501 - 2000 m2 25 411
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 182
1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 - 2000 m2 13 373
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 1 258
1.4 Oppretting av anleggseiendom
volum fra 0 - 2000 m3 33 451
volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 670
1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr pkt.13.
Minstegebyr 9 120
1.6 Oppmålingsforretning punktfeste/festegrunn
Innmålt punktfeste, dvs med feltarbeid 12 705
For bebygd og kartlagt p.f., dvs uten feltarbeid 7 249
1.7 Innløsing av festegrunn som har målebrev
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning minimum som kontorforretning. Festegrunn (ikke punktfeste) som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner bestemt i EUREF89, NGO48/NGO64B, kan oppmålingsforretningen gjennomgås uten ny merking og måling.
Gebyret fastsettes etter medgått tid, jfr.pkt.13.
Minstegebyret er 7 194
Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter 1.1.
3. Grensejustering
Grensejustering Pris
3.1 Grunneiendom/festegrunn/jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 - 50 m2 3 953
areal fra 51 - 150 m2 5 278
areal fra 151 - 300 m2 6 592
areal fra 301 - 500 m2 7 906
3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.
volum fra 0 - 250 m3 13 373
volum fra 251 - 1000 m3 23 407
4. Arealoverføring
4. Arealoverføring
Arealoverføring Pris
4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 - 500 m2 13 185
areal fra 501 - 2000 m2 14 988
Arealoverføring pr. nytt påbegynt dekar medfører en økning av gebyret på 2 015
4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
volum fra 0 - 250 m3 20 077
volum fra 251 - 1000 m3 23 407
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålings- eller kartforretning Pris
For inntil 2 punkter 6 692
For overskytende grensepunkter, pr. punkt                       835
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter Pris
For inntil 2 punkter 10 033
For overskytende, pr. punkt 1 002
Gebyr for kartlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, jf.pkt. 13
7. Privat grenseavtale
7. Privat grenseavtale
Privat grenseavtale Pris
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 5 022
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 835
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, jfr. pkt. 1.13.
8. Landbruksarealer eller areal til allmennyttige formål
8. Landbruksarealer eller areal til allmennyttige formål
Landbruksarealer eller areal til allmennyttige formål Pris
For matrikkelarbeid som medfører oppmålingsforretning til landbruks-, allmenn fritids- og andre allmennyttige formål, fastsettes gebyret etter medgått tid, jfr. pkt. 1.13.
Minstegebyr 13 373

9.   Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

10. Betalingstidspunkt og forholdet til saksbehandlingsfristen

Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Saksbehandlingsfristen løper ikke før forskuddsvis gebyr er betalt og vilkår vedtatt i en evt. i delingssak er oppfylt. 

11. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

12. Utstedelse av matrikkelbrev
12. Utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av matrikkelbrev Pris
Matrikkelbrev inntil 10 sider                       195
Matrikkelbrev over 10 sider                       390
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
13. Timesatser
13. Timesatser
Timesatser Pris
Kontorarbeid - enkeltperson pr. time 957
Feltarbeid - enkeltperson pr. time 1 514
Feltarbeid - målelag pr. time 2 061

14. Tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning

Fristene som framgår av matrikkelforskriftens § 18, gjelder ikke for månedene november, desember, januar, februar og mars.  For saker i høyereliggende områder, dvs. høyere enn kote 200 m, gjelder fristene heller ikke for oktober og april.

15. Pris- og betalingsbestemmelser

Gebyret i regulativet gjelder fra og med 1.1.2019 

Gebyr beregnes etter det regulativ og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Som rekvisisjonstidspunkt regnes innstemplingsdato for søknaden / rekvisisjonen.

Tinglysingsgebyr i saker som krever tinglysing, jfr. pkt. 1.10, kommer i tillegg.

Alle gebyrer skal betales til Rauma kommune etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndigheten. Det beregnes ikke merverdiavgift av gebyrer etter matrikkelloven.