Deling av eiendom

Deling av eiendom

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Slik søker du

Bestill situasjonskart og tegn inn forslag til nye eiendomsgrenser på dette kartet. Et situasjonskart er et grunnriss som viser beliggenheten av objekter på en tomt. Når du har tegnet dette har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Naboer og gjenboere skal ha nabovarsel. Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei. (Byggesaksforskriften §5-2) (pbl §21-3).

Du kan bestille naboliste via infoland. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:

Hva koster det?

Priser saksbehandling delingssaker
Gebyr for behandling av delingssaker Pris
Deling etter jordlova § 12 m/beh. etter Pbl. 1 545
Deling etter jordlova § 12 u/beh. etter Pbl. 2 060
1. Oppretting av matrikkelenhet
1. Oppretting av matrikkelenhet
Oppretting av matrikkelenhet Pris
1.1. Oppretting av grunneiendom/festegrunn
Tomt til utbyggingsformål
areal fra 0 - 500 m2 19 955
areal fra 501 - 2000 m2 25 411
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 182
Tilleggsareal -
areal fra 0 - 150 m2 6 592
areal fra 151 - 300 m2 8 396
areal fra 301 - 500 m2 10 189
areal fra 501 - 1000 m2 11 992
areal fra 1001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 015
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 - 500 m2 19 955
areal fra 501 - 2000 m2 25 411
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 2 182
1.3 Oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 - 2000 m2 13 373
areal fra 2001 m2 - økning pr. påbegynt da. 1 258
1.4 Oppretting av anleggseiendom
volum fra 0 - 2000 m3 33 451
volum fra 2001 m3 - økning pr. påbegynt 1000 m³ 1 670
1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, jfr pkt.13.
Minstegebyr 9 120
1.6 Oppmålingsforretning punktfeste/festegrunn
Innmålt punktfeste, dvs med feltarbeid 12 705
For bebygd og kartlagt p.f., dvs uten feltarbeid 7 249
1.7 Innløsing av festegrunn som har målebrev
For festegrunn som skal innløses til grunneiendom, skal det gjennomføres en oppmålingsforretning minimum som kontorforretning. Festegrunn (ikke punktfeste) som har målebrev med koordinatbestemte grensehjørner bestemt i EUREF89, NGO48/NGO64B, kan oppmålingsforretningen gjennomgås uten ny merking og måling.
Gebyret fastsettes etter medgått tid, jfr.pkt.13.
Minstegebyret er 7 194
Festegrunner som ikke oppfyller kravet om tidligere oppmåling, gjennomføres med full oppmålingsforretning og med gebyr etter 1.1.

Kontaktinformasjon

Frode Andersen
Saksbehandler Forvaltning
E-post
Telefon 71 16 66 34
Mobil 924 25 517
Svein Sæterøy
Ingeniør
E-post
Telefon 71 16 66 28
Mobil 954 80 613

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart