Kvikkleireområder i Rauma

Kvikkleireområder i Rauma

I 2019 gjennomførte NVE en kartlegging av store deler av Rauma kommune (primært de tettest befolka områdene), og det er nå registrert 22 kvikkleiresoner (faresoner) i kommunen. Hva innebærer dette for deg som bor i slike områder eller planlegger å bygge i noen av disse sonene? 

Om kvikkleire

Hva er aktsomhetsområder og faresoner?

og hva innebærer det for deg som utbygger?

Rapporter fra undersøkelser av faresoner i Rauma

Kvikkleiresonene Jernbanegata og Vangstun har gjennomgått geoteknisk vurdering i 2020 og har på bakgrunn av dette fått redusert faregrad. Jernbanegata har i tillegg fått redusert risikoklasse. Videre utredning av soner vil bli gjennomført i tett dialog med Statsforvalteren i Møre og Romsdal og NVE.

Om vurderinger Rauma kommune gjør i forbindelse med kvikkleire

  • Selv om et område ikke ligger innenfor en faresone eller et aktsomhetsområde, betyr ikke det at det ikke kan være kvikkleire eller gå skred der. Alle områder er ikke kartlagt. I Rauma kommune vurderer man at det generelt ikke er behov for utredning av områdeskredfare utenfor aktsomhetsområdene i forbindelse med planarbeid og dispensasjonssøknader. Dette kravet gjelder innenfor områdene som er kartlagt. 
  • Kartleggingen som er utført gir kommunen grunnlag for å vurdere hvilke krav til dokumentasjon som skal stilles i de ulike områdene.  
  • For tiltak innenfor aktsomhetsområdene må det vurderes om det er reell fare for områdeskred og om det evt. er behov for sikringstiltak for å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav.  
  • Slike vurderinger må utføres av fagkyndige i forbindelse med reguleringsplan, detaljregulering eller senest i byggeplan om dette ikke er gjort på tidligere plannivå. 
  • Forekomster av kvikkleire må derfor alltid kartlegges for å kunne vurdere skredfaren ved inngrep i områder med marin leire innenfor aktsomhetskartene for områdeskred. 
  • I alle byggesaker der det skal fundamenteres på løsmasser, foretas masseutskifting eller vesentlige terrenginngrep (skjæringer og/eller fyllinger) anbefales det generelt at ansvarsområdet geoteknikk (RIG) er inkludert i forbindelse med tiltaket. Dette gjelder spesielt områder der det er mulighet for marin leire, ref aktsomhetskart marin leire. 

Kartlegginger

Rapporter

Veiledninger

Mer om kvikkleire

Kontakt

Torbjørg Lillebø
Virksomhetsleder - Forvaltning
E-post
Mobil 90 59 25 76

Åpningstider

Rådhuset mandag - fredag:

1. april - 30. september: 08.00- 15.30

1. oktober - 31. mars: 08.00 - 16.00

Sentralbordet:

Man-fre: 10.00- 14.00 

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart