Landbruk

Her finner du en oversikt over tjenester knytta til landbruk i Rauma. Klikk på ønsket tema.

landbruk.png - Klikk for stort bilde

     

 

 

Tjenester

 

Produksjonstilskudd - PT 

Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon. 
 

Nytt system for søknad om produksjonstilskudd fra 2017:

Tilskudd kan gis til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og som driver vanlig jordbruksproduksjon.

2017: Frister 15. mai og 15. oktober

2018: Frister 15. mars og 15. oktober

 
 
 
Kontaktpersoner: Edith Erlandsen, telefon 71166645 - Gerd Dale, telefon 71166649
 
 
 

Avløsertilskudd ferie og fritid

Tilskuddet legger til rette for at husdyrbrukere skal kunne få ferie, ordnet fritid og hjelp til avlasting.

Tilskuddet blir fastsatt ut fra antall dyr foretaket disponerer 1.5 og 1.10. og som er registrert under «antall dyr» i søknad om produksjonstilskudd i søknadsåret.

NB! Avløser må være fylt 15 år.
 
 
 
Kontaktpersoner: Edith Erlandsen, telefon 71166645 - Gerd Dale, telefon 71166649
 
 
 

Avløsing ved sjukdom mm.

Dette tilskuddet skal bidra til å finansiere avløsing på driftsenheter med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon når brukeren som følge av sykdom m.v. ikke kan delta i arbeidet på gården.
 

Søknad

Søknad registreres digitalt via www.altinn.no og nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden.

Les mer om hvordan søke her

HUSK – er du sjukemeldt utover 16 dager (arbeidsgiverperioden), ta kontakt med NAV for framsetting av krav om sjukepenger.
 
Søknadsfrist: 1 år etter siste dag i perioden det søkes tilskudd for.
 
 
 
Kontaktperson: Edith Erlandsen, telefon 71166645
 
 
 

Regionalt Miljøtilskudd - RMP

For å søke, må du ha rett til produksjonstilskudd.
 

Søknaden gjelder

  • Seterdrift
  • Bratt areal
  • Spreiing av husdyrgjødsel før 10. august
  • Stell av kulturminne
  • Beiting av kystlynghei
  • Skjøtsel av artsrike slåtteenger og naturbeitemarker (registrert i Naturbase)  
 
Kommunen behandler og avgjør søknader om tilskudd, og søknadsfristen er 20. august hvert år for foretak og 1. november for beitelag. Utbetaling skjer i mars.
 
 
  
 
Kontaktpersoner: Edith Erlandsen, telefon 71166645 Gerd Dale, telefon 71166649
 
 
 

Tidligpensjon 

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for dem som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifter og dermed stimulere rekrutteringen.
 
 
  
Kontaktperson: Edith Erlandsen, telefon 71166645 Gerd Dale, telefon 71166649
 
 
 

Erstatningsordninger i landbruket

 

Klimabetingede skader


Avlingssvikt: Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
Svikt i honningproduksjon: Foretak som driver med honningproduksjon kan søke erstatning for svikt i honningproduksjonen grunnet klimabetingede tap. 
 
Årsaken til svikten må være klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.
 
 
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 

SMIL-midler

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet til jordbruket, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift.                                                                                                                                                                                                              
Fra 2015 er det endringer i SMIL-ordningen. Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrenses til foretak som er berettiget produksjonstilskudd.
 
 
Søknader sendes til Rauma kommune, post@rauma.kommune.no eller Areal, Rådhuset, 6300 Åndalsnes.
 
Søknadsfrist: Blir annonsert fra kommunen og kan variere fra år til år.
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 
 

Nydyrking

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søke kommunen om godkjenning. 
Som nydyrking regner en fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har vært unytta i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regnet som nydyrking.
 
 
 
   
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 

Tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.
 
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 

Drenering/Grøfting

God drenering er avgjørende for å kunne oppnå gode avlinger. Ordningen gjelder for arealer som er drenert tidligere. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.
 

Søknad

 
 
 
  
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 
 

NMSK-midler

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.
 

Søknad

 
Link til lokale retningslinjer med satser: (Kommer snart)
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 

Skogsaker

Skogbruket er regulert gjennom skogbruksloven med tilhørende forskrifter og rundskriv. Skogbruksaktivitet og forvaltning faller også inn under under flere sektorovergripende lovverk. Her finner du mer informasjon og lenker til relevant lovverk.
 
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefonnr 71166648
 
 
 

BU-midler 

Bygdeutviklingsmidlane (BU-midlane) skal fremje lønsam næringsutvikling på bygdene innan og i tilknyting til landbruket. Bedriftsretta midlar blir forvalta av Innovasjon Norge. Omfattar tilskot, lån og rentestøtte til investeringar i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringar, etableringstilskot ved generasjonskifte, etableringstilskot og tilskot til bedriftsutvikling.  
 
Fylkesmannen forvaltar Utviklings- og tilretterettingstiltak (bygdemobilisering, ungdomstiltak, komeptanse m.v.)
 
 

 

Søknad

 
Søknad må sendast elektronisk. Den elektroniske søknaden går til kommunen, som skriv uttale og sender den til Innovasjon Norge.  Har du eit prosjekt eller ein idè, eller treng hjelp med søknaden, kontakt landbruksavdelinga.
 
Kontaktperson: Gerd Dale, telefonnr 71166649
 
 
 

Omdisponering og fradeling etter jordlova

Jordlova har reglar om omdisponering av dyrka jord og deling av landbrukseigedom.
 
Det er eit landbrukspolitisk mål å ta vare på dyrka jord for å sikre matforsyninga.  Det er òg ei målsetting å sikre ressursgrunnlaget på landbrukseigedomane slik at eidedomane kan oppretthaldast som aktive bruk i framtida.
 
Skal dyrka jord brukast til andre formål enn landbruksproduksjon krevst løyve til omdisponering etter jordlova § 9. Eigedom som er nytta eller kan nyttast til landbruk kan berre delast etter godkjenning av kommunen, jordlova § 12.
 
 
 
 
Kontaktperson: Gerd Dale, telefonnr 71166649
 
 
 

Konsesjon/egenerklæringer

Den som ervervar, dvs. kjøper, arvar eller får eigedom som gåve, eller leiger for minst 10 år, må ofte søkje om konsesjon.
 
Det er mange unntak og dei fleste erverv er konsesjonsfrie. Unntak må oftast bekreftast med egenerkæring om konsesjonsfritak.  Det er unntak for bebygd eigedomen som ikkje har meir enn 25 dekar dyrka jord eller 100 dekar totalareal, for ubebygde areal under 2 dekar og areal lagt ut til anna enn LNFR.  
 
Det er også unntak for konsesjonsplikt for nær familie.  Dersom eigedomen har meir enn 25 dekar dyrka jord eller 500 dekar produktiv skog er unntaket avhengig av at ervervar buset seg på eigedomen innan eit år og bur der i minst 5 år samanhengande. 
 

Søknad

 
 
 
 
 
Kontaktperson: Gerd Dale, telefonnr 71166649
 
 
 

Bo- og driveplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen. Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon.  Det er også  boplikt på bebygd eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar produktiv skog og som er erverva konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap.  Konsesjonsfritaket er avhengig av at ervervar bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der i minst 5 år sammenhengende. 
 
 
Eier av eiendom med jordbruksareal har plikt til å sørge for at jorda blir drevet i hele sin eiertid,  jfr. jordlova § 8.  Driveplikta kan oppfylles ved at eier driver jorda selv eller at jorda blir leid bort for minst 10 år. Avtalen må vere skriftlig og uoppsielig frå eier sin side og føre til driftsmessig gode løsninger.  Kopi av avtalen skal sendes til kommunen.
 
Kommunen kan gi fritak fra driveplikt etter søknad.  
 
 
Kontaktperson: Gerd Dale, telefonnr 71166649
 
 
 

Jordleieavtaler og jordleiepriser

Landbruksdirektoratet undersøker hver vår priser på jordleie til ulike formål (korndyrking, potetdyrking, grasproduksjon, grønnsaksproduksjon og beite). De viktigste jordbrukskommunene i landet sender inn de vanligste prisene i sin kommune.
 
  
 
Kontaktperson: Gerd Dale, telefonnr 71166649 Edith Erlandsen, telefonnr 71166645
 
 
 

Gårdskart

Gårdskart viser arealressurser for den enkelte landbrukseiendom og er grunnlag for arealtilskudd.  Her kan en skrive ut kart for landbrukseiendommer i Rauma. 
 
 
 
 
 

Gjødselplan og sprøytejournal

Alle må ha oppdatert gjødselplan. Det er veldig viktig at den enkelte planlegger spredinga og utnytter verdien av gjødsla på best mulig måte i vekstsesongen i samsvar med gjødselplana! Vi har ikke lenger anledning til å utarbeide gjødselplaner her på kontoret, men vi låner ut jordborr/spyd til jordprøvetaking. Vi har også skiftekart, esker og analyseskjema for innsendig av prøvene. 
 
HUSK at jordprøver bør tas før gjødsling!
 
Manglende gjødselplan og sprøytejournal medfører avkorting/trekk i produksjonstilskuddet, jfr. forskrift om produksjonstilskudd.
 
For utarbeidelse av gjødselplan viser vi til Landbruk Nordvest, tlf. 71 69 23 10 eller (privat) Jostein Reiten, tlf.  411 00 851, mailadr. j.reiten@live.no 
 
 
 
 

Plantevern/autorisasjonsbevis

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Det er kommunen som registrerer bevis, etter godkjent dokumentasjon, i planteverndatabasen.

Les mer på Mattilsynets nettside

Forskrift om plantevernmidler

 
 

Landbruksveier

Bygging og ombygging av landbruksveier (jord og skogbruksveier) er søknadspliktig etter forskrift om planlegging og godkjenning av veier til landbruksformål. Hvis nytten for landbruksvirksomheten er under femti prosent behandles veisøknadene etter plan- og bygningsloven.
 
 
 
 
 
Kontaktperson: Rune Horvli, telefnr  71166648
 
 
 

Fakta om landbruksnæringa i Rauma per 2015

 
Landbruksfakta Rauma kommune per 2015
Type driftBrukDyretal/dekar
Bruk i drift totalt1711145
Bruk med mjølk50179
Bruk med ammeku15179
Øvrige storfe702083
Sauer884681
Slaktegris3639
korn111772
Potet8139
Frukt og bær346
fulldyrka jord til slått og beite16125831
Jordbruksareal i drift17133770
 

 

Kontakt landbruksavdelinga

 
Landbruksavdelinga
Kontakter/e-postTelefon
Edith Erlandsen, konsulent711 66 645
Rune Horvli, skogbrukssjef711 66 648
Gerd Dale. jordbrukssjef711 66 649
 
 
 

Andre nyttige lenker

 
 
 
 
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Eksterne linker
 
Login for redigering