Bo- og driveplikt

Bo- og driveplikt

Boplikt betyr at noen må bo på eiendommen.

Boplikt

Boplikt kan settes som vilkår for konsesjon. Det er også  boplikt på bebygd eiendom som har mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar produktiv skog og som er erverva konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap.  

Konsesjonsfritaket er avhengig av at erverver bosetter seg på eiendommen innen ett år og bor der i minst 5 år sammenhengende. 

Les mer om boplikt her

Driveplikt

Eier av eiendom med jordbruksareal har plikt til å sørge for at jorda blir drevet i hele sin eiertid,  jfr. jordlova § 8.  Driveplikta kan oppfylles ved at eier driver jorda selv eller at jorda blir leid bort for minst 10 år. Avtalen må være skriftlig og uoppsielig fra eier sin side og føre til driftsmessige gode løsninger.  Kopi av avtalen skal sendes til kommunen.

Kommunen kan gi fritak fra driveplikt etter søknad.  

Slik søker du

Les mer om driveplikt og hvordan du søker her

Kontaktinformasjon

Gerd Elisabet Dale
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 71 16 66 49

Åpningstider

Servicetorget/sentralbord

Man-fre: 10.00- 14.00 

 

Rådhuset 

Man-fre: 08.00- 16.00

Adresse

Vollan 8a

6300 Åndalsnes

Kart