Retningslinjer for opptak

Retningslinjer for opptak

Barn og unge er en prioritert målgruppe ved opptak til Rauma musikk og kulturskole, men voksne kan få tilbud om undervisning i tilfellet ledig plass. 

Kulturskolen skal gi elever muligheter til å: 

  • Utvikle sine kunstneriske og kreative evner etter egne forutsetninger 
  • Få en meningsfull og stimulerende fritidsaktivitet og et godt grunnlag for eventuell senere yrkesutdanning 
  • Utvikle forståelse og opplevelse av kunst som allmennmenneskelig uttrykksform 
  • Utvikle evnen til refleksjon og undring

Retningslinjer for elevopptak:

Gruppe 1- er allerede elever i kulturskolen

1. Elever som har elevplass, og som ønsker å fortsette, beholder sin elevplass inntil den blir sagt opp skriftlig.

2. Elever som flytter hit fra annen kommune der de har hatt plass på kulturskole, skal prioriteres ved opptak av nye elever.

3. Permitterte elever tas inn i timeplanen før nye elever eller bytte av disiplin/instrument foretas.

Gruppe 2- nye elever i kulturskolen

1. I hovedsak skal prioritering av opptak skje etter søkerdato, dvs. at den eleven som har stått lengst på venteliste får plass først.

2. Elever med spesielle behov kan etter vurdering prioriteres (etter søknad)

3. Desentraliserte hensyn, gruppe-, alders- og nivåmessige hensyn kan tas ved opptak av nye elever.

4. Søkere fra Rauma blir prioritert framfor elever fra andre kommuner.

5. Etter anbefaling fra lærer kan elever som har spilt i minst 2 år få flere elevplasser innenfor samme/flere disipliner.

Kontaktinformasjon

Torkil Klami
Rektor
E-post
Telefon 71 16 61 05
Mobil 924 48 816