Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

ROS-team

ROS-team

ROS- teamet er en tverrfaglig gruppe av fagpersoner, som gir oppfølging og bistand til mennesker med alvorlige og langvarige psykisk helseproblemer og/eller avhengighetsproblemer.

Vi jobber for at mennesker skal kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv, utfra individuelle interesser og forutsetninger. Vi ønsker å bidra til at mennesker med utfordringer opplever størst mulig grad av egenmestring. Vi tar utgangspunkt i ressursene og motivasjonen individene har. Fokuset ligger på hva du greier, ikke hva du ikke greier. Sentralt i oppfølgingen står hva som er viktigst for deg  å jobbe med for å oppnå en bedre hverdag der du er i stand til å håndtere dine utfordringer på en bedre måte. Alle tjenester vi utfører krever vedtak. 

Hva tilbyr ROS-teamet?

 • Hjelp til å identifisere dine utfordringer
 • Støtte- og motiveringssamtaler hjemme eller på helsehuset
 • Lære hvordan du kan håndtere dine utfordringer på en bedre måte
 • Følge til møter med nav, fastlege, tannlege eller andre
 • Hjelp til å lage en plan om hvordan du mestre hverdagen på en bedre måte eller en plan for å forebygge tilbakefall eller innleggelser
 • Hjelp til å få kontakt med andre du trenger støtte fra (lege, spesialist helsetjeneste, hjemmetjeneste, nav)
 • Bistand til koordinering av tjenester (Individuell plan, ansvarsgruppemøter)
 • Oppfølging/bistand før, under og etter opphold i spesialisthelsetjeneste eller fengsel
 • Oppfølging ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
 • Bistand til å utføre praktiske oppgaver som du har utfordringer med i hverdagen
 • Sosial trening og sosial fellesskap på dagsenter psykisk helse

Hvem kan få tilbudet?

 • Du har en alvorlig psykisk helseproblem og/eller avhengighetsproblem og har behov for oppfølging over lengre tid
 • Du har utfordringer med å mestre hverdagen og ivareta egne behov som følge av dine psykiske og/eller avhengighetsproblemer
 • Du ønsker å yte egeninnsats for å gjenvinne funksjon og mestring
 • Du har nedsatt evne til å utføre praktiske gjøremål i dagliglivet som følge av psykiske lidelser og/eller avhengighetsproblematikk
 • Du er pårørende til en person med alvorlige psykiske helseproblemer og/eller avhengighetsproblemer

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.

Du søker om helse- og omsorgstjenester via vårt elektroniske skjema

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Klage

Slik klager du på enkeltvedtaket om hjemmehjelp eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart