Opphold i sykehjem

Opphold i sykehjem

Rauma kommune har alle langtids- og korttids sykehjemsplasser samlet i Rauma helsehus, på Åndalsnes. Ved sykehjemsdelen i helsehuset kan det gis både tidsbegrensede opphold og langtidsopphold.

Hva tilbyr vi?

Hvem kan få sykehjemsplass?

Personer som ikke er i stand til å bo i eget hjem i kortere eller lengre perioder, og hvor hjemmetjenestens beredskap ikke kan gi tilfredsstillende/forsvarlig tilbud i søkerens eget hjem. 

Slik søker du

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg. 

Du søker om helse- og omsorgstjenester ved å bruke vårt elektroniske søknadskjema

Hva koster sykehjemsplassen?

For tidsbegrenset opphold betales det egenandel. Størrelsen på egenandelen fastsettes årlig gjennom Statsbudsjettet.

Pris korttidsopphold
Type korttidsopphold Pris per døgn (ingen mva)
Døgnopphold/korttids i institusjon  175 
Dag-/nattopphold i institusjon  95 
Dagaktivitetstilbud demens, inkl. mat og transport 195
Transport tur/retur dagsenter psykisk helse 56
Ved kortidsopphold over 60 dager beregnes prisene som ved langtidsopphold.

Pris langtidsopphold

De som blir tildelt langtidsopphold, betaler en viss andel av inntekten (pensjon, renteinntekter og lignende). Man kan ikke kreve deler av formuen (fast eiendom, bankinnskudd, aksjer mv.) som betaling.

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester regulerer størrelsen på betalingen.   

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Det er Inntaksteamet for helse- og omsorgstjenester som tildeler opphold i institusjon. Teamet har møter annenhver torsdag og er bredt sammensatt team som vurderer hvilke tjenester som passer den enkelte søker.

Klage på vedtak

Slik klager du på enkeltvedtaket om opphold i sykehjem eller på tjenesten.   

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet
E-post
Mobil 918 94 010

(Tastevalg 5)

Åpningstider

Kontortid

Man-fre: 08.00- 16.00 (15.30 sommer)

Besøkstid Rauma helsehus

Kafeen: man-fre kl 10-16.

Ytterdøra: man-fre kl 07-20 (Helg: 09-20)

Adresse

Strandgata 22

6300 Åndalsnes

Kart