Kommunereformen

Her finner du informasjon om arbeidet med kommunereformen. Her finner du siste status i arbeidet og utredninger og rapporter som er ferdigstilt.

reform.png - Klikk for stort bilde

Snarveier

 

 

 

Informasjonsaktiviteter


1. Det gjennomføres et større ungdomsmøte i Rauma kulturhus 16. mars (ungdomsrådet, VGS og 10. klassene i kommunen). Arrangementet dekkes med tildelte midler fra fylkeskommunen (50.000).

2. Det arrangeres fire folkemøter i perioden 12-15. april i Isfjorden, Åndalsnes, Åfarnes og Måndalen, med formål å forberede innbyggerne til rådgivende folkeavstemming.

 • 12. april: Åfarnes skule – 18.00 – 20.00
 • 13. april: Isfjorden skule – 18-00 – 20.00
 • 14. april: Rauma rådhus, rådhussalen -  18.00 – 20.00
 • 18. april: Måndalen skule – 18.00 – 20.00

Gruppelederne holder møtene i fellesskap og fokus er på å gi innblikk i de ulike alternativene som skal opp til avstemming, basert på intensjonsavtalene som er inngått og 0-alternativet- Rauma som egen kommune.

3. Det utarbeides en enkel informasjonsfolder som sendes ut til alle husstander hvor det orienteres om de alternativer som skal legges fram for folket i den rådgivende folkeavstemningen. Denne kommer i tidlig april.

4. Tilsvarende vil kommunereformen være et sentralt tema på kommunens hjemmesider.

 

Datoene for endelig sluttbehandling:
 

24. mai – rådmannens saksframlegg og innstilling utsendes

30. mai – saken drøftes med hovedtillitsvalgte

30. mai – saken behandles i arbeidsmiljøutvalget

31. mai – formannskapet lager sin innstilling til kommunestyret

16. juni– saken sluttbehandles i kommunestyret

 

Intensjonsavtaler


Rauma kommune har inngått to intensjonsavtaler om danning av nye kommuner. Disse skal godkjennes av kommunestyret. Om de blir godkjent sitter Rauma igjen med tre alternativ som skal opp til rådgivende folkeavstemming 25. april - Rauma saman med sju andre kommuner, Rauma-Vestnes og Rauma alene.

Rauma saman med Molde, Eide, Fræna, Gjemnes, Nesset, Aukra og Misund


Intensjonsavtale (8 kommuner), signert 3. mars 2016 (PDF, 4 MB)


Rauma og Vestnes


 

Rådgivende folkeavstemming - 25 april

 

Stemmeseddelen kan du laste ned her (PDF, 158 kB)Rauma kommunestyre har vedtat å gjennomføre en rådgivende folkeavstemming, med aldersgrense 16 år. Stemmemetoden er rangeringsvalg, som betyr at du rangerer fra alternativene fra 1 - 3 der 1 er mest ønska alternativ og 3 er det minst ønska. Du kan velge å rangerer bare 1 alternativ. Om du ikke markerer noen, vil stemmen bli registrert som blank stemme. 

Valget gjennomføres 25. april ved følgende steder:

Stemmekrets

Stemmested

Åpningstid

1

Rauma rådhus

10.00 – 20.00

2

Isfjordshallen

12.00 – 20.00

3

Måndalen skule

13.00 – 20.00

4

Åfarnes skule

13.00 – 20.00

 

Husk legitimasjon!

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmegivningen foregår fra og med 18. april. Velgeren må selv sørge for å stemme så tidlig at stemmegivningen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21. Servicetorget er ordinært forhåndsstemmemottak i Rauma kommune.

Det blir også forhåndsstemming på rådhuset og Raumasenteret kl 12 – 16 lørdag 23. april.

Andre stemmemetoder

 • Hjemmestemming må det søkes om innen 19. april kl. 12.00.
 • Er du ikke i Rauma på valgdagen? Du kan fjernstemme, men velgeren må sørge for av stemmen kommer frem til valgstyret innen valgdagen kl. 21. Les hvordan du gjør det her.

 

Åpningstider

Åpningstiden ved mottak av forhåndsstemmegivning følger servicetorgets åpningstider; mandag – fredag kl 09 – 15. Det må være to forhåndsstemmemottakere tilstede til enhver tid.

Forhåndsstemmingen på institusjoner i Rauma ved folkeavstemningen 2016 vil avvikles slik:

Rauma sjukeheim

tirsdag 19. april

11.00 – 12.00

Kvartal 1, Åndalsnes

tirsdag 19. april

13.00 – 14.00

 Voll omsorgssenter

mandag 18. april 12.30 –13.30

 Åndalsnes sjukeheim

mandag 18. april 10.30 –11.30

 

Innbyggerundersøkelse

 • I starten av mai gjennomføres det en innbyggarundersøkelse som gir politikerene verdifull tilleggsinformasjon før beslutning.
 • Denne vil gjennomførast av selskapet Opinion, og me oppmodar alle som blir kontakta om å ta seg tid til å svara.

 

Siste status i Rauma - april 2016

I kommunestyret 5. april ble de tre alternativene Rauma har vedtatt - det er disse tre alternativa det skal stemmes over i den rådgivende folkeavstemminga. Informasjonsfolder, stemmeseddel, valggjennomføring og informasjonsopplegg ble også vedtatt. 

 

Siste status i Rauma - januar 2016


Rauma kommunestyret gjorde i septembermøtet 2014 følgende vedtak for arbeidet med kommunereformen:

 

1. Rauma kommunestyre gir sin tilslutning til at vedtatt hovedprosjekt for utvikling av interkommunalt samarbeid i Romsdal endres til å gjelde utvikling av et felles beslutningsgrunnlag for ny kommunestruktur i Romsdal

2. Rauma kommunestyre ber om at følgende alternative framtidige kommunestrukturer for Rauma blir utredet i fellesutredningen:

 

a. Rauma som fortsatt egen kommune (0-alternativet)

b. Romsdal som regionkommune hvor alle 8 ROR-kommuner inngår

c. Rauma og Vestnes som en kommune på sørsida av Romsdalsfjorden

d. Rauma sender en formell forespørsel til Lesja/Dovre, om det er interesse for å få vurdert en kommunestruktur der de 3 kommunene er involvert. En likelydende forespørsel går også til Nesset.
 

Etter at Telemarksforskning hadde gjort sine utredninger om de ulike alternativene inkludert Rauma som egen kommune, innbyggerundersøkelsen var utført og kontakt med Lesja/Dovre og Nesset var avslutta, var saka om kommunereformen på nytt oppe i kommunestyret i junimøtet 2015:

 

1. Med bakgrunn i gjennomførte utredninger fra Telemarksforskning, konkluderer kommunestyret med at de mest aktuelle kommunestrukturalternativene for Rauma er:

 

a. Rauma som fortsatt egen kommune

b. Rauma som del av en størst mulig Romsdalskommune
 

Skal en få til en kommunesammenslåing, må det være interesse fra alle kommuner som inngår i de aktuelle alternativene. Det viste seg at ikke alle ROR-kommunene ønsket å utrede en størst mulig Romsdalskommune sammen med Vestnes og Rauma sør for Romsdalsfjorden. Rauma stod derfor tilbake uten sammenslåingsalternativer å jobbe videre med. Men etter en ny henvendelse fra Vestnes, endret kommunestyret sin holdning til Vestnes i møte 15.12.2015 med bakgrunn i en ny henvendelse fra naboen i vest:

 

a. Rauma kommune takker ja til henvendelse fra Vestnes kommune om sonderinger for å avklare potensialet i en kommunesammenslåing mellom Rauma og Vestnes kommuner. Likeledes opptas sonderinger med Molde og Nesset.


Sonderinger

Sonderingsutvalget i Rauma består av ordfører Lars Olav Hustad (H), varaordfører Arne Hop (Krf), Magnhild Vik (SP) og rådmann Oddbjørn Vassli.


Resultat sonderinger


Nesset
Sonderingsmøte ble holdt 5. januar i Eidsvåg. Nesset har vedtak om parallelle sonderinger med Sunndal og med Molde/Romsdal. Det er ikke aktuelt for Nesset på nåværende tidspunkt å starte sonderinger med Rauma. I møtet ble det også utvekslet synspunkter på om deler av Nesset bedre kunne tilknyttes Rauma i en ny kommunestruktur. Initiativet her må ligge hos Nesset og/eller de aktuelle bygdelag.

 

Molde
Sonderingsmøte med Molde ble holdt samme dag som for Nesset. Molde deltar for tiden i sonderinger på Romsdalshalvøya hvor Nesset, Gjemnes, Eide, Fræna, Aukra og Midsund inngår foruten Molde selv. Sonderingene er nå avsluttet og sonderingsresultatet går nå til sluttbehandling i de enkelte kommunestyrene. De nødvendige vedtak her vil komme på plass framover mot medio februar. Hvis utfallet her blir at Romsdalshalvøya-alternativet «sprekker» kan det oppstå en ny situasjon som gjør at Molde må sondere videre med bare et mindre antall kommuner på Romsdalshalvøya. Da kan det oppstå muligheter for Rauma til igjen å komme inn i disse samtalene om «en størst mulig Romsdalskommune» - slik Rauma kommunestyret tidligere har vedtatt. I en slik situasjon er Molde positiv til at Rauma inngår i slik løsning.

 

Vestnes
Det har vært avholdt to sonderingsmøter med Vestnes – 18. desember og 7. januar. Med bistand fra ROR-sekretariatet er det utarbeidet et oppsummeringsdokument fra sonderingene som går til samtidig avklaring i kommunestyret i Vestnes 28. januar og Rauma 2. februar.*

 

Milepælene videre 2016:

 • 31. januar – Frist for retningsvalg
 • 20. mars – Frist for å avslutte forhandlinger
 • 15. april – Frist for å vedta politisk intensjonsavtale
 • 8. mai – Frist for gjennomføring av folkeavstemning/innbyggerhøring (her foreligger det forslag om 25. april som felles dag for folkeavstemming i Romsdal)
 • 30. mai – Frist for endelig vedtak

 

 

Prosessvedtak - mars 2015

Utover vedtaket om utredningen i ROR for å skaffe et godt beslutningsgrunnalg har Rauma lagt følgende løp for prosessen frem mot beslutning i 2016:

 

Her er kommunestyrets enstemmige vedtak (mars 2015) til videre prosess med kommunereformen:

 • Rauma kommune bestiller tilleggsutredning fra Telemarksforskning for 0-alterantivet – Rauma som fortsatt egen kommune, for levering i mai 2015. Dette kommer i tillegg til utredningen av alternativene Rauma-Vestnes og ROR kommunene som er regionkommune.

 

 • Rauma kommune bestiller innbyggerundersøkelse fra NIVI – for levering i juni 2015.  Det forutsettes at det arrangeres folkemøter rundt om i kommunen innen utgangen av april 2015.

 

 • Kommuneledelsen tar initiativ til en workshop for å lage en prosjektplan for prosessen med kommunereformen i Rauma fra utredningsprosessen er avsluttet 1.7.2015 til vedtak er fattet våren 2016. Saken framlegges for kommunestyret i møte 16. juni


Rauma har nå tatt inn flere nye aktiviteter i arbeidet med reformen:

 • Ungdomsrådet orienteres fortløpende om Telemarksforsknings rapporter
 • Bestiller innbyggerundersøkelse allerede i utredningsfasen
 • Kommunereformen tas opp som et tema i kommunens "Road-show's" i bygdene i april.
 • Kommunereformen blir hovedtema på Raumakonferansen

 

 

Utredninger og rapporter

 

Fire delrapporter

Telemarksforskning har gjennomført utredningene på oppdrag fra ROR.
 

Delrapport 1: Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling (PDF, 6 MB)

Delrapport 2: Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner (PDF, 7 MB)

Delrapport 3: Gode og likeverdige tjenester (PDF, 6 MB)

Delrapport 4: Styrket lokaldemokrati (PDF, 6 MB)

Sluttrapport: Kommunestruktur i Molde-regionen

 

Rauma som egen kommune

Rauma kommunestyre har bestilt en egen rapport for Rauma som egen kommune. Resultatene fra denne utredningen finner du her:

0-alternativet: Rauma som egen kommune (PDF, 5 MB)

 

 

Spørsmål i innbyggerundersøkelsen


Spørsmåla som er stilt til 630 innbyggere i Rauma finner du her.

 

Resultat innbyggerundersøkelsen


Se svarene på alle spørsmålene i den komplette rapporten fra Rauma her (PDF, 478 kB)

Les rapportene fra andre kommuner her

Last ned Geir Vinsands presentasjon av resultatene i ROR her (PDF, 3 MB) (publisert 9. juni)

 

 

Alternativer som utredes

 

1. Hele ROR – Molde, Aukra, Midsund, Vestnes, Rauma, Fræna, Eide og Nesset

2. Romsdalshalvøya – Aukra – Eide – Fræna – Midsund - Molde – Nesset - Gjemnes

3. Aukra – Eide – Fræna – Midsund

4. Aukra – Midsund – Vestnes

5. Eide – Fræna – Molde

6. Nesset – Sunndal

7. Rauma – Vestnes

8. Fræna – Molde

9. Eide – Fræna

10. Aukra – Molde

11 Aukra – Midsund

12 Fræna – Aukra- Midsund

 

Mer informasjon om kommunereformen


Mer om prosjektet i ROR

Du kan lese mer om prosjektet på RORs sider.


Alt om kommunereformen

Du finner all informasjon om kommunereformen på regjeringen.no

 

 

Sist endret 13.04.2016 14.20
 • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
 • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering