Kunngjøringer
Publisert 19.08.2016
urfe.jpg

Frist for å søke produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd er 20. august 2016.

Du kan søke elektronisk via www.landbruksdirektoratet.no  si nettside. Du kan lese mer om produksjonstilskudd på:

 https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/aktuell-soknadsomgang 

Info om miljøtilskudd får du ved å følge denne linken:

https://www.fylkesmannen.no/nn/More-og-Romsdal/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Regionale-miljotilskot/Regionale-miljotilskot-2016/

Dersom du av ulike årsaker ikke kan søke elektronisk, kan det skrives ut søknadsskjema for begge ordningene ved å følge linkene ovenfor, eller kontakte kommunen og få tilsendt skjema.

Ved elektronisk skjema er fristen er lørdag 20. august - For søknader som blir sendt med post vil datoen brevet er poststemplet gjelde. Søknader innkommet etter fristen vil få et trekk på kr. 1.000,- pr. dag for seint levert.

Publisert 28.11.2017

Formannskapet vedtok tirsdag 28. november sitt budsjettforslag til kommunestyret. Forslaget ligger nå ute på høring fram til 13. desember kl. 12.00. Kommunestyret skal gjøre sitt endelige vedtak 14. desember. 

Publisert 24.11.2017

Kommunestyret har i møte 14.11.2017, saksnr 84/2017, godkjent kommunedelplan for Isfjorden 2017-2027.

Publisert 17.11.2017

Utvalg for plan- og forvaltning har i møte 02.11.2017, saksnr 64/2017, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for E136 Stuguflåten - Raudstøl ut til offentlig ettersyn.

Publisert 06.11.2017

Kommunestyret har i møte 05.09.2017, saksnr 64/2017, godkjent interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024.

Publisert 13.09.2017

Her finner du utkast til planprogram for rullering av Samfunnsplanen, med vedlegg, som er ute til offentlig høring. Send inn dine innspill innen 16. oktober 2017.

Publisert 15.05.2017

Navnekomiteen foreslår at veg B4 fra Fv.64 til Rosvang gård på nordsida får navnet Rosvangvegen. 

Publisert 10.05.2017

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 27.04.2017 saksnr 14/2017, vedtatt å legge forslag til områderegulering for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt ut til offentlig ettersyn.

Publisert 02.05.2017

Viltnemnda har i møte 26.04.2017 vedtatt å legge forslag til forvaltningsplan for grågås og kanadagås 2017 - 2022 ut til offentlig ettersyn.

Publisert 17.03.2017
fasade1.png

 

 

 

 

 

 

Rauma kommune har sendt ut på høring forslag til forskrift om tildeling av langtidsopphold på sykehjem.

Publisert 16.03.2017

Detaljregulering for Bo Grenda hyttefelt ble godkjent i Rauma kommunestyre i møte 14.03.2017, sak 17/2017. 

Publisert 17.01.2017

Kommunene Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes har vedtatt å legge forslag til interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017 - 2024 ut til offentlig ettersyn. Frist for å komme med skriftlige merknader til planforslaget er 10.mars 2017.

Publisert 20.12.2016

Detaljregulering for Læringsverkstedet ble godkjent av Rauma kommunestyre 15.12.2016, sak 137/2016. 

Publisert 12.12.2016

Hjelvik Matfisk AS søker om tillatelse til produksjon av laks og aure på land ved eksisterende settefiskanlegg i Hjelvika. Det søkes om 2 000 tonn biomasse.

Publisert 30.11.2016

Formannskapet har i møte 29.11.2016 gjort vedtak om forslag til budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Forslaget inneholder også forslag til økning i eiendomsskatten og endringer/økninger i kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser.

Publisert 08.11.2016

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 03.11.2016 saknr 78/2016, å legge detaljregulering for Bo Grenda hyttefelt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 7.januar 2017.

Publisert 12.10.2016

Rauma kommune ønsker å hente inn tilbud på brøyting av kommunale veger i Innfjorden, henholdsvis Berild 370 meter og Valved 1580 meter. 

Publisert 04.10.2016

Reguleringsplan for Dokka på Øran Vest i Åndalsnes ble godkjent i Rauma kommunestyret den 30.8.2016, sak KS-88/2016.

Publisert 21.09.2016

Forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og gebyr er ute på høring med meldingsfrist innen 17. oktober 2016. 

Publisert 22.08.2016
KDP Isfjorden - endringsforslag UPF

Et nytt planforslag til kommunedelplan for Isfjorden ble behandlet i Utvalget for plan og forvaltning i møte 23.6.16, sak UPF-410/2016. 

Planforslaget skal sendes ut på 3. gangs høring med føringer for videre arbeid før endelig vedtak (endringsforslagene står under).

Høringsfrist er 27. august 2016. En ber om merknader til planforslaget og de forslåtte endringene.

Publisert 05.07.2016

Kartverket reiser navnesak på skrivemåten av gårdsnavnet til gnr.182, bnr.1 i Rauma. Det er i dag to offisielle skrivemåter, Lebergsvika og Lybergsvik. Formålet med navnesaka er å fastsette en skrivemåte på gårdsnavnet. Gårdsnavnet kan evt. brukes som del av adressenavnet (navn på veg).

Publisert 30.06.2016

Utvalget for plan og forvaltning vedtok i møte 28.4.16, sak UPF-23/2016 at reguleringsplan for Nesstranda industriområde skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 18. juni 2016

 
Publisert 30.06.2016

Utvalget for plan og forvaltning vedtok i møte 28.4.16, sak UPF-22/2016 at reguleringsplan for Dokka på Øran Vest skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 18.juni 2016

Publisert 05.04.2016

Her finner du dokumentene knytta til oppstart og høring av prosjektet E136 Stuguflåten - Raudstøl. På strekninga skal det bygges en 3-feltsveg med krabbefelt.

Publisert 26.02.2016

 Høringsfristen er 6 uker regnet fra 27. februar 2016.

Publisert 03.02.2016
Kommunevåpen Rauma

Ny forskrift om salgstider for øl i Rauma kommune er nå ute på høring for behanding i kommunestyret den 08.03.16.

Publisert 22.01.2016
hduh.png

Planutvalget vedtok før jul nye vegnavn på nordsida og i Isfjorden. Ettersom noen av navnene ble vedtatt etter benkeforslag må tre av navnene ut på ny høring. Dette gjelder Hensvegen, Heinålivegen og Dalsbygdvegen.

Publisert 17.12.2015

Rauma kommunestyret vedtok i møte 15.12.2015, sak 111/2015 plandokumentene til handlingsplanen for hovedsykkelnettet i Åndalsnes og Isfjorden. 

Publisert 17.12.2015

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Rauma kommunestyret i møte 15.12.2015, sak KS-110/2015 områdereguleringsplan for Stokkekaia i Åndalsnes. 

Publisert 02.12.2015

Gjennom handlingsplan skal kommunestyret vedta budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Publisert 27.03.2015

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 25.03.2015, sak 20/2015, at kommunedelplan for Isfjorden legges ut til offentlig ettersyn.

Publisert 27.03.2015

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 25.03.2015, sak 21/2015, at områderegulering for Troa-Stokkekaia legges ut til offentlig ettersyn. 

Publisert 27.02.2015

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legges skattelistene for 2015 ut til offentlig ettersyn i kommunens servicetorg fra fredag 27. februar 2015 og i 3 uker. Listen ligger også nederst i denne saken.

Publisert 26.02.2015

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal vedtok 23.02 å legge framlegget til Regional delplan for kulturminne av regional og nasjonal verdi til andre gongs høyring og offentleg ettersyn.  Høyringsfristen er sett til 15.april. 

Publisert 26.01.2015

Navnekomiteens forslag til vegnavn på Nordsida og i Isfjorden

Navnekomiteen hadde møte 07.01.2015 og kom med innstilling til vegnavn på 21 veger på Nordsida (PDF, 49 kB)og 13 veger i Isfjorden (PDF, 41 kB)Alle innsendte forslag til navn følger saken.

Innstillingen fra navnekomiteen legges nå ut på høring, frist for å komme med
merknader er 15. februar 2015

Min merknad til navnekomiteens forslag

Mail til: post@rauma.kommune.no

Brev til: Rauma kommune
v/ adresseendringsprosjektet
Vollan 8A
6300 Åndalsnes

Publisert 18.11.2014
fasade 2.png

Raumas nye helsehus blir navet i framtidas helse- og omsorgstjenester i Rauma. De aller fleste helse- og omsorgstjenester vil samlokaliseres i bygget. Tverrfaglig kompetanse og samarbeid er viktige elementer når våre dyktige medarbeidere skal legge til rette for at innbyggerne våre skal kunne bo lengre hjemme, gjennom økt fokus på blant annet tilrettelegging, forebygging og rehabilitering. Vi skal løse utfordringer på et lavere nivå og utsette behovet for institusjon. Det vil også bidra til at brukerne våre vil få helhetlige, forutsigbare og gode tjenester, enten man bor hjemme eller på helsehuset.

Byggingen er planlagt starta i september 2016, og skal stå klart i januar 2018.

Publisert 05.11.2014

Molde og Romsdal Havn IKS har søkt om løyve til mudring i Åndalsnes og dumping ved Furneset i Vestnes kommune.

Publisert 07.10.2014

 Rauma kommunestyre har i møte 17.06.2014 sak 59/2014 godkjent detaljregulering for Trollstigplatået.

Publisert 07.10.2014

Rauma kommunestyre godkjente i møte 17.06.2014 sak 61/2014 detaljregulering for Åfarnes 2.

Publisert 02.09.2014

Høyring, frist 10. oktober 2014

Handlingsprogram, Idrett og fysisk aktivitet er på høyring frå i dag:
Handlingsprogram 2015 prioritert (PDF, 58 kB)

Handlingsprogram 2016 -18 uprioritert. (PDF, 70 kB)


Handlingsprogrammet gjeld innmeldte spelemiddelprosjekt som det kan/skal søkjast om tilskott til:

  • Ordinære idrettsanlegg
  • Nærmiljøanlegg.

Prosjekt / tiltak under planlegging med idrettsfunksjonell godkjenning innan fristen 10. oktober 2014, vil få prioritet når søknad om spelemidlar 2015 går til politisk handsaming for endeleg avgjerd.

Send skriftlige merknader til foreslått prioritert handlingsprogram til Rauma kommune, Rådhuset 6300 Åndalsnes postmottak@rauma.kommune.no

 

Frist for å kome med uttale til handlingsprogrammet: 10. oktober 2014.

 

 

Publisert 17.07.2014
Helse Møre og Romsdal

Det siste året har Helse Møre og Romsdal og kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund samarbeidd godt om konsekvensutgreiingane for dei aktuelle tomtene for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. No legg både kommunane og helseføretaket ut dokumenta på høyring.

Meir informasjon om høyringane, inkludert lenker til høyringsdokumenta finn du her. Høyringsdokument på papir er også tilgjengeleg på Servicetorget i Rauma kommune.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering