Informasjon om Koronaviruset

7. juli: Det er nå åpnet for at personer over 75 år kan ta 4. vaksine. Grunnet ferieavvikling vil det foreløpig kun være mulig å bestille time selv via nett eller telefon. Fra midten av august vil innkalle i denne aldersgruppen. De som bor på kommunal institusjon trenger ikke bestille time, de blir kontakta direkte. Det fortsatt mulig å ta dose 1, 2 eller 3. dose for alle aldersgrupper.

Bestill koronavaksinering    Registrer positiv selvtest

Click here for information about the Coronavirus in English. Click here for information in other languages.  

Press conferences, news, press releases and information from the Government in several languages.

Folkehelse i Rauma

Folkehelse i Rauma

Kommunene har ansvar for folkehelsearbeidet, og skal bruke alle sine sektorer for å fremme helse og forebygge sykdom. Det overordnede målet for folkehelsearbeidet er flere leveår med god helse, og å redusere sosiale helseforskjeller.

Folkehelseoversikt Rauma

Kommunen skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker befolkningens helse. Folkehelseoversikten for 2021 gir et bilde av helsetilstanden i Rauma kommune.

I behandlingen av planstrategien i oktober 2020 ble folkehelseoversikten for 2020 lagt til grunn for alle planer der den er relevant. 

Kunnskapsgrunnlag for folkehelse i Rauma

Folkehelseprofil for Rauma kommune (PDF, 2 MB)

Strategiplan Folkehelse (PDF, 2 MB)

Folkehelserapport for Rauma kommune 2019 (PDF, 3 MB)

Folkehelserapport for Rauma kommune 2018 (PDF, 3 MB)

Regionalt

Folkehelseundersøkinga 2021 (mrfylke.no)

Hva er folkehelse?

Folkehelseloven definerer folkehelse og folkehelsearbeidet slik:

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. 

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelsearbeidet

Helse påvirkes av mange faktorer, både individuelle faktorer, levekår og samfunnsforhold har stor betydning. Folkehelsearbeidet skal være langsiktig og systematisk, følge nasjonale føringer og forventninger, ta utgangspunkt i kunnskap om lokale utfordringer og bygge på forskningsbaserte og anerkjente metoder.

Folkehelsearbeidet er tverrsektorielt, påvirkningsfaktorer for folkehelsen finnes i alle kommunens sektorer.

Viktige målområder for folkehelsearbeidet er trivsel og livskvalitet, god oppvekst for alle, et inkluderende samfunn, nærmiljø med møteplasser for alle aldersgrupper, lett og trygg tilgang til grønt- og friluftsområder for alle innbyggere, et helsefremmende arbeidsliv og gode boliger for alle.

For å nå disse overordnede målene er det nødvendig med samarbeid mellom flere av kommunens sektorer og med eksterne samarbeidspartnere i offentlig, privat næringsliv og frivillig sektor. Medvirkning fra innbyggerne vil være avgjørende for å lykkes.  

Folkehelse og sosial bærekraft

Folkehelsearbeidet har mye til felles med den sosiale dimensjonen i FNs bærekraftsmål. Begge har som mål å fremme en samfunnsutvikling som 

  • setter menneskelige behov i sentrum
  • gir sosial rettferdighet og like livssjanser for alle
  • legger til rette for at mennesker som bor i lokalsamfunnet, kan påvirke forhold i nærmiljøet og ellers i kommunen
  • legger til rette for deltakelse og samarbeid

(Folkehelseinstituttet)

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet, tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø. Gjennom planprosessene kan kommunen legge til rette for en sosialt bærekraftig samfunnsutvikling.

Kontaktinformasjon

Gunhild Dahle
Avdelingsleder Flyktningetjenesten
E-post
Mobil 476 33 810