Til private boligeiere som har tilbudt bolig til ukrainske flyktninger

Til private boligeiere som har tilbudt bolig til ukrainske flyktninger

Bakgrunn

Den 6. mars fikk kommunen beskjed om etablering av akuttinnkvartering for flyktninger.

De første flyktningene fra Ukraina ble bosatt i akuttinnkvarteringen i Isfjorden 10. mars.

Den 10. mars skulle alle kommuner melde inn bo kapasitet til IMDI (Inkluderings- og mangfolds direktoratet.

Rauma kommune meldte inn 45 personer. Kommunestyret vedtok den 6. april bosetting av 60 flyktninger i 2022. Økningen fra 45 til 60, skyldes private boligeiere med tilbud om leie. Svært mange har sendt inn tilbud til kommunen etter at behovet ble gjort kjent på kommunens hjemmeside Har du bolig til utleie for ukrainske flyktninger? - Rauma kommune

Asylfasen og bosetting

Mye har skjedd på kort tid, og mye er uavklart ennå. Vi forstår at dere venter på svar om boligen som dere tilbyr vil bli benyttet. Jeg vil forsøke å forklare hva som skjer og hva som er kommunens handlingsrom.

Bosetting av flyktninger skjer når de har fått behandlet søknaden om asyl og fått innvilget oppholdstillatelse. Alle flyktninger registrerer sin søknad hos Politiet, UDI saksbehandler og treffer vedtak. Deretter vil saken overføres til IMDI som gjør avtale med den enkelte kommune. Det er IMDI som formidler bosettingsklare flyktninger til Rauma. Det er usikkert hvor raskt dette vil gå. Men vi jobber ut fra at bosettingen kan starte i løpet av april.

En alternativ måte å bosette på er direkte fra mottaket i Isfjorden. Her gjelder det samme at de må ha fått behandlet sin asylsøknad og ønske å bosette seg i vår kommune. Da kan kommunen gjøre avtale med IMDI om en slik ordning. Vi undersøker dette nærmere og jobber med å etablere en rutine.

Selv om våre rutiner for bosetting er på plass, er vår erfaring fra tidligere at mye likevel har vært uforutsigbart.  Nå kan det se ut til at ting faller raskere på plass denne gangen, noe vi også håper på.  

Vurderinger før bosetting

Det er flere hensyn kommunen må vurdere i bosettingsarbeidet.

 • Tilgang på egnede boliger (barnefamilier, enslige, eldre, par uten barn, funksjonshemming)
 • Ledig kapasitet i barnehage/skole
 • Nærhet  til offentlig transporttilbud
 • Reisevei til skole/barnehage
 • Nærhet til helsetjenester
 • Nærhet til dagligvare/post etc
 • Fordeler og ulemper knyttet til spredt eller sentralisert bosetting
 • Frivilligheten og lokalt engasjement
 • Preferanser hos de som skal bosettes

Kommunens bosetting av Ukrainere må sees i det perspektiv at situasjonen for dem er svært vanskelig og mange tenker at de vil reise hjem så snart det er mulig. Dette er noe vi har forståelse for, og som vi vil forholde oss til.

Kommunen blir utfordret til å finne gode løsninger for en midlertidig bosetting. Vi har registrert at mange av dere som tilbyr bolig opplyser at den er møblert. Møblering av bolger er tidkrevende for kommunen, og derfor er det en fordel å slippe det. Vi ser også en miljøgevinst ved å ikke kjøpe nytt inventar/utstyr, men bruke det som allerede finnes i de private utleieboligene.

Som dere forstår er det vanskelig å gi et klart svar akkurat når og om boligen vil bli benyttet. Det må legges til at behovet for bolig kan endre seg dersom ankomstene til landet øker mer enn prognosen er.

Godkjenning av private utleieboliger

Det som vil snart vil skje er at vi vil ta kontakt for avtale om befaring. Dersom boligen godkjennes kan den som er bosettingsklar inngå avtale med utleier. Dersom det er ønskelig kan NAV gi en garanti. Vi konfererer med takstmann dersom det er tvil om husleien er innenfor gjengs leie etter husleieloven.

Brannforebygging er et viktig forhold knyttet til utleieboliger. Kommunen samarbeider med Nordmøre og Romsdal Brann og Redning, og det er utarbeidet informasjon om krav til utleiebolig og brannforebyggende tiltak. Les mer i brevet fra NRBR. Primært vil det dreie seg om en sjekkliste som heter Trygg hjemme. Denne  har spørsmål om forebyggende brannverntiltak i boligen. Sjekklisten ligger ved.

De som kommer på befaring er:

 • Even Grøtta, Rauma Boliger
 • Gunhild Dahle, Rauma kommune v/Flyktningetjenesten

Endring i tilbud av bolig

Dersom noen frafaller ber vi om at det sendes en mail om dette på denne adressen.  gunhild.dahle@rauma.kommune.no

Selv om mye ennå er uforutsigbart, håper vi å tilby trygge og gode botilbud til de dette gjelder.

Mer informasjon

Sjekkliste for boliger i Rauma (DOCX, 45 kB)

Informasjon til utleier 2022 (PDF, 715 kB)