Vedtak i formannskapet 28. november

Her kan du lese noen av vedtakene som ble gjort i formannskapsmøte 28. november. 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021

Her kan du lese rådmannens forslag

Her kan du lese formannskapets endelige innstilling

 

Aktivitets- og arbeidstilbud - etablering av forprosjekt

Vedtak

1. Det etableres ei prosjektgruppe som skal beskrive hvordan Rauma kommune i samarbeid med Astero AS kan utforme et aktivitets- og arbeidstilbud for voksne i samsvar med mandatet som er beskrevet i saken.

2. Prosjektgruppen fullfører sitt arbeid slik at rådmannen kan legges fram ei sak for kommunestyret i juni 2018 for endelig vedtak i saken.

 

Etterbruk av Rauma sjukeheim

Vedtak

Det legges ikke opp til framtidig kommunal virksomhet i bygningen etter Rauma sjukeheim.

Det gjøres en egen vurdering på hvordan vi skal avhende eiendommen.


Bosetting av flyktninger 2018

Vedtak

Rauma kommune bosetter 10 flyktninger i 2018, jfr anmodning fra IMDI.

 

Åndalsnes svømmehall, tilstand og muligheter

Vedtak

Rauma kommune ved Formålsbygg starter en utredning av nybygg av svømmeanlegg. Det startes et innledende samarbeid med Grand Hotel. To alternativer for nybygg skisseres og kostnadsberegnes i første del av 2018.

 

Tilsyn med salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater - gebyr og delegering av myndighet

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar at det skal innkreves gebyr på kr 4 500 per år fra utsalgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater i Rauma kommune. Dette gjelder fra 01.01.18.

2. Kommunestyret gir rådmannen myndighet til å forvalte tilsynet med utsalgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater, samt å fatte vedtak hjemlet i tobakksskadeloven, og tilhørende forskrifter.

 

Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2030

Vedtak

Utkastet til Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2018-2030 sendes ut på høring. Høringsfristen fastsettes til 1. mars 2018.

2. Rauma kommune vedtar følgende handlingsprogram for anlegg for idrett og fysisk aktivitet med prioritering for spillemidler i 2018:


Ordinære anlegg:

a. Klatrevegg Tindesenteret, Romsdal Klatrehall AS, kr. 2.500.000.- (1.500.000.- gjenstår)
b. Buldrevegg Tindesenteret, Romsdal Klatrehall AS, kr. 700.000.-
c. Grusing av tursti Herjevatnet, Holmemstranda IL, kr. 921.000.-
d. Kunstisbane Furulia, Isfjorden IL, kr. 2.000.000.-
e. Klubbhus, Åndalsnes og omegn jeger- og fiskerforening, kr. 494.000.-
f. Kunstgressbane Åfarnes, Rauma kommune, kr. 1.878.000.-
g. 7’er bane Åfarnes, Rauma kommune, kr. 176.000.-
h. Romsdalsfjella turkart, kr. 175.000.-
i. Idrettshus Vågstranda, kr. 492.000.-
j. Kunstgressbane v/Isfjorden skole (ny)
k. Kunstgressbane og bytte av dekke Øran stadion (ny)


Nærmiljøanlegg:

a. Klatrejungel v/Åndalsnes barneskole, kr. 300.000.-
b. Klatrejungel v/Åfarnes skole (ny)


Søknader som går direkte inn til DNT:

· Oppgradering av bruer ved Pyttbua, kr. 110.000,-

· Oppgradering av sti Romsdalseggen på Vengedalssiden, kr. 592.000,-


3. Rådmannen anmodes om å utarbeide en kommunedelplan innenfor kultur - og frivillighetsområdet som bedre ivaretar en helhetsvurdering av behov og finansiering av knappe, offentlige midler innenfor kommunen.

a) med bakgrunn i mange søknader og gledelig, stor aktivitet i mange lag og miljøer, kan behovet og ønsket for en bedre behovsanalyse være påkrevet der kommunen og spillemidler medvirker.

b) prioritering og valg av anlegg(type) og plassering har innvirkning på kommunens øvrige planer - ikke minst i budsjett - og økonomiplan på kort og lang sikt.

c) det bør være lokaldemokratiet som legger føringer her

 

Deltakelse i KS/NAV prosjekt NED med sykefraværet

Vedtak

1. AMU og formannskapet i Rauma støtter rådmannen sin forespørsel om deltakelse i NED prosjektet i Møre og Romsdal.

2. Den skisserte framdriftsplanen for å redusere sykefraværet tas til orientering.

Sist endret 30.11.2017 13.08
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering