Saker fra Formannskapsmøte den 28.02.17

Formannskapet møtte den 28.02.17 hvor de behandlet blant annet sak om å søke på Eidsbygda som typisk turiststed, Kunstgressbane ved Isfjorden skole og ansettelse av rådmann. Under kan du lese om vedtakene i de viktigste sakene formannskapet behandlet.

Her kan du få oversikt over alle sakene som ble behandlet og lese hele møteprotokollen.

Publisert av Trygve Børsting. Sist endret 02.03.2017

Orienteringssaker

Følgende saker ble det orientert om i møtet fra ordfører:

 1. NTP - midler fra GassROR.

Følgende saker ble det orientert om i møtet fra rådmann:

 1. Interkommunal plan sjø.
 2. Boligfelt Åfarnes 2.
 3. Framdrift bredbåndstrategi.
 4. Reiseliv.
 5. Isfjorden samfunnshus AL.
 6. Skole Sørsida.
 7. Driftsresultat 2016.
 8. Endring i betalingsterminer for kommunale avgifter fra 2018.
 9. Resultatene fra 10-Faktor medarbeiderundersøkelsen.
 10. Sykefravær
 11. Samhandling velferdsteknologi.
 12. Utskrivningsklare pasienter 2016.
 13. Organiseringsendring Helse og omsorg.
 14. TOT portefølje.
 15. Digitaliseringskonferanse for Romsdals-kommunene 2017.

Uttale til søknad om matfriskproduksjon på land – Hjelvika Matfisk AS

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

 1. Rauma kommune er positiv til at det ønskes etablert et landbasert anlegg for akvakultur i Hjelvika
 2. Ved en eventuell konsesjon må det stilles vilkår som sikrer at de miljømessige fordelene ved et slikt anlegg blir ivaretatt. Det er også svært viktig at utslippene fra anlegget ikke medfører negative konsekvenser for miljøet og fisket i området.
 3. Det planlagte tiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel, og kommunen vil ta stilling til nøyaktig utforming og plassering av anlegget etter at det eventuelt blir gitt konsesjon. Kommunen vil da være restriktiv til bygging på dyrka mark.

Søknad om at Eidsbygda defineres som et typisk turiststed

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

 1. Rauma kommune søker Fylkesmannen i Møre og Romsdal om at Eidsbygda blir definert som et typisk turist sted i fra 1. Mai til 31. August, jf. Helligdagsfredloven § 5, 6. ledd.
 2. Rådmann gis fullmakt til å utforme søknaden som oversendes Fylkesmannen.

Kunstgressbane ved Isfjorden skole

Formannskapet gjorde følgende vedtak:

 1. Kommunestyret gis sin prinsipielle tilslutning til bygging av ny 7-er kunstgressbane med flombelysning på uteområdet ved Isfjorden skole i 2017 til en kostnadsramme på ca. 4.5 mill. kroner inkl. mva.
 2. Gjennomføringen baseres på «Åfarnes-modellen» jfr. pkt. 4 nedenfor
 3. Endelig vedtak om finansiering og forskottering gjøres i forbindelse med budsjettrevisjon 1/2017 i kommunestyrets junimøte
 4. For etterfølgende lignende saker vedtar kommunestyret følgende retningslinjer

 

 1. Kommunen er formell byggherre og eier
 2. Den praktiske planleggingen og byggingen gjennomføres av idrettslaget med kvalitetssikring fra kommunen
 3. Kommunen bidrar med 1/3 av finansieringen, tippemidlene med 1/3 og idrettslaget selv med 1/3 av investeringen eks. mva.
 4. Tiltaket må være prioritert innenfor kommunens plan for idrettsanlegg
 5. Tiltaket må være fremmet og innarbeidet i kommunens budsjett og investeringsplan
 6. Tiltaket må ha idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning før oppstart
 7. Idrettslaget må inngå avtale med kommunen om framtidig drift og vedlikehold av anlegget

Samarbeidsavtale med «Kjør for livet»

Formannskapet fattet følgende vedtak:

 1. Avtale med Kjør for livet inngås  for 2 år. Gaven fra Sparebankstiftelsen SMN tas ut første driftsår slik at 2017 budsjettet ikke belastes.

Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

Ansettelse av Rådmann

Formannskapet fattet følgende vedtak:

 • Rauma kommune tilsetter Toril Hovdenak som rådmann i Rauma kommune fra 1. august 2017, eller etter nærmere avtalte.
 • Kommunestyret gir tilsettingsutvalget fullmakt til å forhandle ansettelsesavtale.
 • Dersom Hovdenak takker nei, vil saken gå tilbake til tilsettingsutvalget for videre vurdering av tilsettingsprosess.

Endelig vedtak fattes av kommunestyret.

 

Her kan du få oversikt over alle sakene som ble behandlet og lese hele møteprotokollen.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering