Positivt regnskapsresultat for Rauma kommune i 2016: Ut av ROBEK til våren

Regnskapsresultatet for Rauma kommune i 2016 er nå klart. Det gode resultatet betyr at Rauma kommune er ute av ROBEK i løpet av våren. 

ledere.png - Klikk for stort bilde

Publisert av Arnt Olav Hønsvik Herjehagen. Sist endret 13.02.2017

Regnskapet for 2016 viser et netto driftsresultat på 21 mill. kroner som er en forbedring på vel 29 mill. kroner i forhold til 2015. Det betyr at Rauma kan kvittere ut alle de akkumulerte underskuddene fra 2013, 2014 og 2015 på til sammen 12,8 mill., og avsette 5 mill. kroner til disposisjonsfondet.

Den viktigste grunnen til det positive resultatet er at hele kommunesektoren har hatt økt skatteinngang eller skatteutjevning i 2016. På samme tid har Rauma i 2016 overskudd i selve driften, ved at vedtatte omstillingstiltak og god budsjettkontroll er gjennomført og har gitt ønska effekt.

 

Ut av ROBEK til våren

Rauma ble meldt inn i ROBEK i 2015 på grunn av manglende inndekning av et mindre underskudd i 2013 og et tilsvarende mindre underskudd i 2014. I 2015 ble underskuddet hele 10,4 mill. kroner. 2016-budsjettet la opp til at underskuddene for 2013 og 2014 skulle inndekkes i 2016-regnskapet. Kommunestyret vedtok i budsjettmøtet i desember at 2015-underskuddet skulle fordeles over to år - 2017 og 2018. Men nå kan altså Rauma kvittere ut de gamle underskuddene allerede i 2016-regnskapet og  Rauma er ute av ROBEK i løpet av våren.
 

Mange har bidratt

- Mange har bidratt til det gode resultatet. Politikerne har gjort nødvendige omstillingsvedtak, lederne har gjennomført nedbemanninger sammen med hovedtillitsvalgte og det har vært streng budsjettkontroll gjennom året hvor blant annet stillingsstopp har vært tatt i bruk for å komme i mål. Og ikke minst har mange ansatte strekt seg langt for å holde tjenestene oppe til tross for reduksjoner i bemanning og andre innstrammingstiltak. I tillegg må vi innrømme at vi har hatt litt stang inn i 2016  i forhold til ekstraordinære kostnader, kanskje i motsetning til 2015, sier rådmann Oddbjørn Vassli.
 

Overskudd hvert år og penger på bok

-Vi har lært tre ting av ROBEK-besøket, sier rådmannen. Det første er at når budsjettene blir trange så går det sjelden over av seg sjøl. Det må iverksettes tiltak raskt og før det blir så vanskelig at en trenger å bli «passa på» av Fylkesmannen. Det andre er at en kommune ikke kan bruke hver eneste inntektskrone til ønska tiltak i hvert eneste budsjettår. Kommuner må i likhet med bedrifter gå med overskudd hvert år for å sikre økonomisk handlefrihet. Det tredje er at dette overskuddet må settes på bok for å møte uforutsette variasjoner i utgifter og inntekter som alltid vil komme.


Fortsatt reduksjoner

Hva betyr 2016-resultatet for Rauma-økonomien videre?


- Jeg tror 2016 vil vise seg å være et ekstraordinært godt år for kommunesektoren på grunn av uventa høy skatteinngang. Det viktigste for Rauma nå er å fortsette en streng budsjettstyring som gjør at en sikrer positive driftsresultater i årene som kommer, samtidig som vi klarer å bygge opp et disposisjonsfond på minimum 30 mill. kroner, for å møte uforutsette endringer i inntekter eller utgifter. Driftskostnadene må det jobbes med hele tiden og holde dem godt under inntektsnivået.  Samtidig må vi fortsette å gjøre kloke investeringer i moderne infrastruktur for tjenesteytinga og investere i system og kompetanse for kontinuerlige forbedringer av tjenesteproduksjonen - samt fortsette den aktive samfunnsutviklingen. Kommunestyrets allerede vedtatte prioriteringer, omstillingstiltak og reduksjoner i 2017-budsjettet gir riktig retning i så måte, sier rådmannen.

 

Kontaktpersoner:

Rådmann Oddbjørn Vassli – mobil 901 35 833

Ordfører Lars Olav Hustad – mobil 901 77 782

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering