Informasjon om gebyr for feiing og tilsyn i fritidsboliger

Rauma kommune har mottatt en rekke henvendelser fra eiere av fritidseiendommer med spørsmål om gebyrordningen for feiing og tilsyn av fritidseiendommer. Her er en forklaring av hvorfor gebyret er innført og hva man betaler for. 

Feiing av pipe - Klikk for stort bilde


Bakgrunn for gebyret

Bakgrunnen for at Rauma kommune, på lik linje med andre kommuner i Norge har en slik ordning, er en nasjonal forskrift forskrift om brannforebygging som sier at det skal gjennomføres feiing og tilsyn av fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygg, herunder kommer fritidsboliger. Dette for å redusere risiko for brann. Hver kommune må vedta en lokal forskrift for å kunne ta betalt for å dekke utgiftene, noe også Rauma kommune har gjort.


Per ildsted

Har du en bolig og en fritidseiendom med et ildsted hver, så får du et gebyr per skorstein. I og med at det hele tiden skal gå i null, basert på selvkostprinsippet, vil det bli gjort årlige justeringer av satsen.


Selvkostprinsippet

Kommunen skal ikke tjene penger på ordningen, men dekke utgiftene. Satsene vedtas/justeres i kommunestyret hvert år.


Hva betaler du for?

I rauma kommune fordeler vi betaling av kommunale avgifter på to terminer. Per nå er gebyret på 694 kroner per år, per skorstein, som altså fordeles over to terminer hvert år. Fra 2018 har kommunestyret bestemt at kommunale avgifter skal fordeles over fire terminer. Dette er kostnader som er beregnet å dekke de totale kostnadene for feie- og tilsynsordningen og er likt for alle.

Dette er et viktig poeng med ordningen. Man betaler for ordningen og ikke for hver gang feiing gjennomføres. Dette bidrar til at de totale kostnadene blir lavere enn om man skulle betalt for hver gang et tilsyn eller feiing gjennomføres.
 

Hvor ofte kommer vi og feier?

Hyppigheten av tilsyn og feiing skal risikobaseres – det vil si at ved første tilsyn så gjøres det en totalvurdering av tilstand på ildstedet, hvilken type pipe det er, hvor mye den er brukt osv. Det vil si at det kan bli bestemt at neste tilsyn eller feiing skal gjøres om f.eks fire år. Alternativt kan vi bestemme at det skal gjenomføres hvert år, om tilstanden tilsier det. Hovedmålet med ordningen er hele veien å forebygge brann i fritidseiendommer på samme måte som i ordinære boliger.


Så hvorfor betaler man årlige gebyr for ordningen når man får utført tjenesten f.eks hvert fjerde år?

Svaret er at alle med fritidseiendommer er med å betaler for feie- og tilsynsordningen og ikke basert på faktisk utført tilsyn og feiing. Dette gjør at den totale kostnaden vil være lavere for alle uavhengig av hvor ofte tilsyn og feiing gjennomføres, enn om man skulle betale for faktiske brukte timer når man f.eks får utført feiing på en hytte. Det er ingen minimumskrav til utført feiing og tilsyn. Tjenesten er behovsprøvd og kun basert på risiko.

 

Hvorfor ikke betale per tilsyn eller feiing?

I en fireårsperiode betaler man med dagens ordning og sats 2775 kroner per ildsted i feie- og tilsynsavgift. Alternativet med å betale for hvert tilsyn eller hver feiing ville mest trolig ført til større kostnader for eiere av fritidseiendom. Da ville man måtte betale for faktiske timer, fra planlegging, reisetid, materiellfrakt, utført feiing, mm. Dette ville ført til at kostnaden for denne ene utførte feiingen eller tilsynet f.eks hvert fjerde år ville blitt dyrere enn hva du betaler til sammen for hele fireårsperioden i dag.

 

Sist endret 26.10.2017 10.50
Fant du det du lette etter?
Brannsjef
 
926 16 148
 
Send epost til Eivind Myklebostad

 

 
Login for redigering