Formannskapet 6. mars

 Her er oversikt over noen av de viktigste vedtakene i formannskapet:

Publisert av Trygve Børsting. Sist endret 07.03.2018

Måndalen barnehage – valg av tomt

Formannskapet har vedtatt følgende innstilling til kommunestyrets behandling den 22. mars.

1. Det iverksettes et forprosjekt for å bygge ny barnehage i Måndalen på tomta mellom nye Måndalen omsorgssenter og Måndalen skule. Det legges vekt på å etablere gode trafikale løsninger for området og landskapsarkitekt engasjeres for å sikre ei utforming av tomtearealet som skaper et godt utemiljø gjennom plassering av bygningen, utforming av uteområder og beplantning.

2. Forprosjektet legges fram for kommunestyret i juni for endelig vedtak

Teglverkveien Eiendom AS – avslag på søknad om garanti

1. Selskapet Teglverkveien Eiendom AS gis langsiktig lånefinansiering av Rauma kommune. Lånet finansieres ved bruk av Rauma kommunes ubundne kapitalfond. Den formelle budsjettjusteringen gjøres i forbindelse med budsjettjusteringssaken i kommunestyrets junimøte.

2. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til eventuell restrukturering av aktuelle kommunalt eide aksjeselskaper.

Etiske retningslinjer Rauma kommune

Formannskapet innstiller på at kommunestyret vedtar nye, felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Rauma kommune. Reglementet tar opp i seg de endringer som har vært i lov og regelverk, samtidig som det har fokus på verdigrunnlag og samfunnsansvar.

Varslingsplakat Rauma kommune

Kommunen har også utarbeidet en ny varslingsplakat.

Skole- og feriedagar for elevar i grunnskolen i Rauma skoleåra 2018-19. 2019-20 og 2020-21

Da er skoleruta for disse åra fastlagt. Skoleruta finner du på Rauma kommune side nettsider.

Trykk her for protokoll og fulstendig saksliste.

Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering