Formannskapet 30. januar

Her er en oversikt over noen av de viktigste vedtakene i formannskapet.

Aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter Eiendom AS


Enstemmig vedtatt

1. Rauma kommune går inn med 2,1 mill. kroner i aksjekapital i samband med aksjekapitalutviding i Norsk Tindesenter Eiendom AS (2100 aksjar a 1 000 kroner). Det er ein føresetnad at Møre og Romsdal fylkeskommune går inn med eit tilsvarande beløp.

2. Løyvinga på 2,1 mill. kroner blir finansiert ved bruk av ubundne investeringsfond.

3. Vedtaket er gjort med heimel i kommunelova § 13.

 

Omsorgssenter i Måndalen - godkjenning av rammeprosjekt


Enstemmig vedtatt

Framlegg til vedtak: Rådmannens innstilling:

1. Rådmannen går videre med forprosjektfase for bygging av omsorgsboliger i Måndalen. Veidekke Entreprenør velges til gjennomføring av forprosjektfase. Rauma Boliger AS er byggherre for prosjektet.

2. Forprosjekt legges frem for kommunestyret til behandling i møte 8. mai, med endelig investeringsbeslutning.

3. Bokollektivet gis navnet Måndalen omsorgssenter

4. Tilbudet bemannes i samsvar med prosjektgruppas tilrådning, og finansieres innenfor eksisterende budsjettramme for Helse- og omsorg

Etablering av bofelleskap i lokalene til Åndalsnes sjukeheim - godkjenning av forprosjekt


Enstemmig vedtatt

1. Kommunestyret godkjenner forprosjektet for avlastningstilbud og botrening til barn og unge. Tilbudet gir plass til 7 brukere. Tilbudet etableres i bygg B i lokalene til Åndalsnes sjukeheim og gis navnet Spira. Investeringen gjennomføres innenfor vedtatt investeringsbudsjett i 2018. Driften av tilbudet må vurderes finansiert innenfor eksisterende ramme. Rådmannen arbeider videre med å avklare status og behov for permanent botilbud for barn og unge.

2. Kommunestyret godkjenner forprosjektet for etablering av et botilbud til voksne/eldre ved Åndalsnes sjukeheim med kapasitet til 23 boenheter i bofellesskap/bokollektiv. Botilbudet gis navnet Snarveien boliger. Botilbudene etableres i takt med at behovet etter hvert øker og den ressursmessige situasjonen tillater det. Dette vurderes i forbindelse med Budsjett og økonomiplan 2019-2022.

Avhending av Rauma sjukeheim


Enstemmig vedtatt

1. Rauma sjukeheim legges ut for salg til høystbydende. Fremforhandlet kjøpekontrakt fremlegges Formannskapet for godkjenning.

2. Eiendommen 43/374 deles slik at den vestlige delen av utearealet beholdes av Rauma kommune til bruk som uteareal for Leiktun Barnehage. Rådmannen gis fullmakt til å rekvirere slik forretning.

3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette salget. Fremforhandlet kjøpekontrakt legges frem for politisk godkjenning.

4. Salgssummen tillegges kapitalfondet.

 

Salg av Veøy Omsorgssenter


Enstemmig vedtatt

1) Eiendommen «Veøy omsorgssenter» som består av gnr. 155/1, 4 og 159/1 legges ut for salg til høystbydende.

2) Rådmannen gir fullmakt til å iverksette salg av eiendommen samlet. Eventuelt får rådmannen fullmakt til å rekvirere deling og selge 158/11 separat hvis det er aktuelt.

3) Salgssummen føres til inntekt i kapitalfondet.

 

Interkommunal vaktordning Barnevern


Enstemmig vedtatt

Rauma Kommune ønsker å inngå avtale om kjøp av barnevernvakt fra Barnevernvakta i Molde Kommune. Tjenestekjøpet dekkes innenfor vedtatt budsjettramme og rådmannen gis fullmakt til å fremforhandle slik avtale.

 

Framtidig selskapstilknytning for renovasjonen i Rauma


Enstemmig vedtatt

Formannskapet gir Rådmannen fullmakt til å jobbe mot en overgang fra NIR til RIR. Det legges frem en ny sak til kommunestyret i møte 08.05.18 med konsekvenser, for tilkynttning til RIR og NIR.

Saken behandles også i kommunestyret.

Sist endret 31.01.2018 13.52
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering