Dette betyr budsjettet for deg

14. desember behandlet kommunestyret formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan for perioden 2018-2021. Hvert år er dette en omfattende sak som det kan være vanskelig å holde oversikt over. Her er en kort oversikt over noen av de mest sentrale elementene fra budsjettvedtaket. 

statsbudsjettet2016_800x450.jpg - Klikk for stort bilde

Skole

Skolestrukturen videreføres som den er i perioden, som vil si at ungdomsskoletrinnene på Åfarnes og i Måndalen ikke flyttes til Åndalsnes ungdomsskole, som lå inne i rådmannens forslag fra 2019. Flertallet i kommunestyret tar ikke stilling til hvordan ungomsskolene organiseres i økonomiplanperioden, men ønsker et bedre belsutningsggrunnlag før dette avgjøres. De ønsker å se hvordan den vedtatte lærernormen slår ut og undersøke nærmere elevgrunnlaget ved de aktuelle skolene.

Det lå inne et forslag om et ekstraordinært nedtrekk for skoleområdet på 890 0000 årlig i perioden, men dette ble av kommunstyret redusert med 885 000 kroner for 2018, som finansieres av forventa større inntekt på skatt/formue og mindre renteutgifter neste år.

Kommunestyret ber også rådmannen utrede muligheter for økt lærersamarbeid mellom de ulike ungdomsskolene i Rauma.

Kommunestyret setter av til sammen 61 millioner i perioden til oppgradering av skole og barnehage i Måndalen. Dette regnes som tilstrekkelig for å dekke ny barneskole og barnehage i Måndalen.

 

Barnehage

Ingen større endringer på barnehageområdet når det gjelder drift, men foreslått nedtrekk på 326 000  årlig i perioden, reduseres med 300 000 i 2018 som finansieres på samme måte som på skoleområdet.

Maksimalprisen for en barnehageplass er 2910 kroner fra 1. januar 2018.

Når det gjelder investeringer så setter Kommunestyret av henholdsvis 5 og 7 millioner i oppstartsmidler til oppgradering av barnehagene Måndalen og Leiktun, i 2018. De fem millionene i Måndalen må ses i sammenheng med de allerede avsatte 61 millionene til Måndalen.

 

Samfunn

Utbedring av Strandgata som er det siste prosjektet i sentrumsoppgraderingen ble i kommunestyret fremskyndet fra 2021 til 2018. Dette finaniseres ved å redusere posten Øran brannstasjon.

Det sette også av til sammen 19,5 million til utskifting av gatelys, oppgradering av kommunale veier og gang- og sykkelveger i perioden.

 

Helse og omsorg

I perioden er det satt av 32 millioner til fullføringen av Rauma helsehus og til sammen 34 millioner til ombygging av Voll og Åndalsnes sjukeheim til omsorgsboliger/bokollektiv i 2018 og 2019-.


Kultur og idrett

Kulturområdet styrkes med 175 000 i 2018 og finansieres på samme måte som de øvrige tiltakene innen skole og barnehage. Midlene skal gå til å styrke arbeidet for barn og unge, fortrinnsvis de som står utenfor organisert aktivitet.

Fra statsbudsjettet kommer det også en liten styrking av frivilligsentralen på 47 000 årlig i perioden.

Det ligger inne midler til kunstgressbane i Isfjorden og Åndalsnes for henholdsvis 2018 og 2019, men kommunestyret ber rådmann om å se dette under ett og iverksette tiltaket som er klart først.

 

Helse og velferd

Fysioterapitilbud for barn: Kommunestyret fant rom for å styrke fysioterapitilbudet for barn, med 170 000 for 2018. Finansieres på samme måte som skole og barnehage

 

Kommunale avgifter

Det er ingen større endringer i kommunale avgifter – utover normal prisjustering. Derimot så er det en endring for 2018 at det gås over til 4 forfall på kommunale avgifter mot 2 som tidligere. Dette gjøres for å fordele utgiftene til innbyggerne våre jevnere utover året.  

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer settes ned fra 7 promille til 6,5 promille. Eiendomskatten  for næringseiendommer, verker og bruk beholdes på 7 promille. Eiendomsskatten betales også over fire terminer, sammen med øvrige kommunale avgifter.

Totalt sett vil innbyggerne våre ikke oppleve endringene som økning i skatter og avgifter i perioden, siden det er snakk om normal årlig prisjustering.

 

Fullstendig informasjon om budsjett- og økonomiplan finner du her.

 

Sist endret 19.12.2017 12.41
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering