Budsjett og økonomiplan 2019-2022

Forslag til budsjett og økonomiplan 2019-2022.

En krevende økonomisk situasjon har i enda større grad enn tidligere satt sitt preg på arbeidet med budsjett og økonomiplan 2019-2022. Det var store ambisjoner om fortsatt økte investeringer i forrige økonomiplan. Som en del av forberedelsene til dette budsjettet har det vært sentralt å justere forventningsnivået i samsvar med det som er den faktiske økonomiske situasjonen. Rauma kommune har nå et investeringsnivå som ikke er bærekraftig på sikt, 2018 har avdekket stor ubalanse i drifta i Helse- og omsorg og kommunen har marginalt med reserver. Av eksterne rammebetingelser er det grunn til å forvente et økende rentenivå i åra som kommer, samt at nedgangskonjunkturen i Norge har snudd, noe som gjør at perioden med ekspansive offentlige budsjetter nå er forbi.

I budsjettsammenheng er hovedutfordringen for oss nå å få redusert kommunens gjeldsnivå. Det betyr at størrelsen på investeringene i årene framover må være langt lavere enn avdragene. Helt konkret innebærer dette at denne økonomiplanen kun inneholder investeringer som er nødvendig for å opprettholde infrastruktur som formålsbygg og veger, investeringer som må gjennomføres for å tilfredsstille offentlige krav og pålegg, samt investeringer som bidrar til mer effektiv drift av kommunens virksomhet.

En ekspansiv investeringsperiode har resultert i at netto finanskostnadet vil øke fra 34 mill. i 2018 til 51 mill i 2022. Dette utfordrer drifta vår i en periode der vi også må iverksette betydelige tiltak for å bringe drifta i helse og omsorg i samsvar med budsjett. Avgjørende i en slik periode er god ledelse. Økt profesjonalitet på dette området er ei prioritert oppgave. Det dreier seg om rekrutteringsprosessen, ansettelsesprosessen, hvordan vi tar imot nye medarbeidere og hvordan vi evner å videreutvikle kompetanse hos medarbeiderne våre.

De største risikomentene knyttet til den økonomiske situasjonen vår er kort oppsummert hvor raskt vi greier å omstille drifta i pleie- og omsorg , hvor raskt rentenivået kommer til å stige samt utfallet av rettssaken som følge av stevningen fra Veidekke på Helsehusprosjektet. Det er også grunn til å være oppmerksom på at det i budsjettet for 2019 er innteksført 5 millioner i bruk av driftsfond for å kunne gi en realistisk omstillingsperiode til helse og omsorg. Det er ikke funnet rom for å sette av midler til inndekking av forventet merforbruk i 2018 videre ut i økonomiplanperioden. Arbeidet med å omstille drifta vil prege arbeidet i organisasjonen betydelig ikke bare i 2019, men også videre ut i økonomiplanperioden.

Last ned hele budsjettforslaget her. (PDF, 2 MB)

Sist endret 25.10.2018 10.14
Fant du det du lette etter?
 
Login for redigering