Personvern og taushetsplikt

Kommunevåpen Rauma - Klikk for stort bilde

Personvernerklæringen til Rauma kommune skal gi innbyggere og andre brukere av kommunens tjenester informasjon om hvordan kommunen behandler person- og helseopplysninger som kommuner innhenter, og hvilke rettigheter de registrerte har. 

Informasjonssikkerhet

Etter personopplysningsloven har vi ansvar for å sørge for at alle personopplysningene vi innhenter og bruker i vår saksbehandling er tilstrekkelig sikret. Vi har på bakgrunn av risikoanalyser innført rutiner som skal gi nødvendig sikkerhet. Kommunen har et eget internkontrollsystem som følger opp dette:

  • Vi sørger for at kun ansatte som har et tjenstlig behov for opplysningene om deg får tilgang til de.
  • Vi sørger for at personopplysningene er tilgjengelige for ansatte når disse skal utføre sine arbeidsoppgaver for å gi deg en best mulig tjeneste.
  • Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan leses, endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.
  • Vi revurderer våre rutiner regelmessig slik at sikkerheten til enhver tid er så god som mulig. Dersom vi oppdager at en rutine ikke fungerer etter hensikten, følges dette grundig opp.
     

Personvern og taushetsplikt

Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt. De ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg, dersom du ikke har gitt samtykke til dette.
Innenfor enkelte tjenester og i enkelte saker er taushetsplikten særlig streng.

Du har rett til innsyn

Du kan henvende deg til enheten som du får dine tjenester fra og be om å få vite hva slags personopplysninger vi har registrert om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager.

Du kan kreve at feil blir rettet

I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men oppdager du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så retter vi dette så raskt som mulig.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel Regnskapsloven og Arkivloven. Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Dersom du henvender deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til, eller legge ved, din henvendelse når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak dersom han/hun ber om det. Kommunen kan derfor ikke garantere anonymitet ved slike henvendelser.

Pressens og allmennhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen etter Offentlighetsloven er at forvaltningsorganers saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at alle som spør om det, presse og andre, vil kunne gjøre seg kjent med innholdet i kommunens saksdokumenter. Din henvendelse til oss vil dermed også være offentlig, enten den kommer i form av brev, telefaks eller e-post.
Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentligheten. Interne dokumenter kan også unntas offentligheten dersom det finnes lovhjemmel for å unnta.

Oversikt over personopplysninger

Kommunen har oversikt over alle fagsystemer som inneholder personopplysninger. Det er informasjonssikkerhetsansvarlig i Rauma kommune som administrerer dette.

Videreformidling

Vi skal ikke videreformidle informasjon av noen art om deg til tredjepart uten at du har samtykket til dette eller det er gitt tilgang til videreformidling i lov. (F.eks. i utveksling av helseopplysninger ved behandling av pasienter.)


Spørsmål om personvern?

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger ber vi deg ta kontakt med informasjonssikkerhetsansvarlig eller arkivleder.

 

Publisert av Liv Jorunn Bårdsnes Horgheim. Sist endret 02.03.2018

Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
 
Login for redigering