Besøk til helseinstitusjoner og andre kommunale virksomheter.

Besøk til helseinstitusjoner og andre kommunale virksomheter.

Du er velkommen til å besøke våre helseinstitusjoner. Besøkene må være avtalt på forhånd, og besøkstiden er inntil 30 minutter. Maksimalt to personer kan komme på besøk samtidig. Dette for å overholde kravet om minst en meters avstand. Du må være helt frisk for å komme på besøk.

Rauma helsehus

Ytterdørene ved Rauma helsehus vil låses hele døgnet. For pårørende som har behov for å gjennomføre besøk på helsehuset må dette avklares med vårt personell på forhånd. Telefon: 918 94 010

 • Møteplassen på helsehuset og avlyses inntil videre.
 • Alle basseng-trening blir avlyst inntil videre. 
 • Dagsenter psykisk helse åpnes med noe begrenset tilbud uke 25 – 27. Sommerstengt uke 28 – 30. Info om tilbud fra uke 31 kommer.
 • Dagsenter damens åpnes med noe begrenset tilbud uke 25 – 27. Sommerstengt uke 28 – 30. Vanlig tilbud fra uke 31.
 • Vi har åpnet opp igjen både dagopphold og rullerende avlastning/korttidsopphold fra 08.06.20.

Åpent for besøk til helsehuset, med forutsetninger og rutiner (maks 30 minutter)

 

Forutsetning for besøk

Du må være helt frisk for å komme på besøk.

Før besøket

 • Besøkene skal være avtalt på forhånd ved at det ringes til aktuell avdeling. Besøk på helg må avtales med aktuell avdelingen før kl. 15.00 fredag, for de som ikke har særavtaler. Fra 14.00 -16.00 tar vi ikke imot besøk i 3 og 4 etasje på helg. Vi oppfordrer pårørende som ofte er på besøk om legge besøket til utenom helg.
 • Besøk kan gjennomføres på pasientens rom.
 • Ved ankomst ringer pårørende Rauma helsehus sitt hovednummer 918 94 010, og velger avdeling
 • Ansatt henter besøkende ved hovedinngangen
 • Smittevernrutinene gjennomgås
 • Besøksskjema/logg fylles ut 
 • Maksimalt 2 personer kan komme samtidig, dette for å overholde kravet om 1 meters avstand.
 • Besøkstiden er inntil 30 minutter
 • Besøkende spriter hendene før en går inn i avdeling
 • Besøkende blir fulgt direkte til pasientrom
 • Besøkende skal ikke oppholde seg i fellesarealer

Under besøket

 • Klemming og fysisk kontakt bør unngås
 • Beboer kan ta imot gaver og blomster, men sørg for god håndhygiene
 • Kantina er stengt for besøkende, og det serveres ikke mat fra sykehjemmets kjøkken
 • Besøkende kan ta med mat og drikke selv
 • Det brukes engangsutstyr som kastes på rommet etter bruk; dette kan en få i avdelingen
 • Besøkende spriter/vasker hendene før servering og spising

Etter besøket

 • Pasienten vasker/spriter hendene når besøkende forlater rommet
 • Alle felles berøringspunkter i rommet rengjøres eller desinfiseres

Utendørs besøk/tur

 • Besøkene skal være avtalt på forhånd.
 • Ved ankomst ringer pårørende Rauma helsehus sitt hovednummer 918 94 010, og velger avdeling
 • NB: Klær etter vær og type tur! Hør med pårørende.
 • Gjennomfør håndvask på pasient før en går ut
 • Ansatt følger pasient ut til ventende pårørende og henter ved avsluttet tur
 • Pårørende må holde 1 meters avstand til pasienten. Ikke håndtrykk. Ikke klemme.  Pårørende kan selv trille rullestol
 • Ansatt følger pasient tilbake til avdeling

Disse rutinene er midlertidige og kan bli endret dersom pandemien øker i  omfang. 

Besøk ved alvorlig sykdom

 • Til pasienter i terminal fase
 • Andre situasjoner vurderes individuelt (Ekstra forvirrede/urolige pasienter der et tiltak kan være å se noen kjente, familiære kriser, feiring av bursdager etc)..
 • Vurdering kan gå på varighet på besøk og antall besøkende
 • Nærmeste pårørende som er i karantene eller har luftveissymptomer kan som hovedregel ikke komme på besøk, men det kan gjøres unntak dersom pasienten er kritisk syk eller i livets sluttfase.

Omsorgssenter og omsorgsboliger

Det åpnes opp igjen for besøk i Romsdalsveien, Nesbakken, Storgata, Dalsbygda, barneavlastning Spira, Måndalen Omsorgssenter, Snarveien 5 og Vollatun.

Det er tillatt med besøk så lenge de gjeldende nasjonale retningslinjene for smittevern blir fulgt:

 • Håndvask eller sprit etter ankomst og før avreise, og holde 1 meters avstand. 
 • Besøk kan ikke gjennomføres når beboer eller pårørende kjenner på luftveissymptomer
 • Besøk skal gjennomføres i leiligheten til beboer, og opphold i fellesareal skal unngås
 • Adkomst gjennom hoveddør, men oppfordres til å bruke verandadør dersom dette er mulig
 • Besøkende fyller ut et besøksskjema (om smittesporing blir nødvendig).
 • Vi ber om at det tas kontakt med personale ved spørsmål og for registrering

Fysio-, ergo- og hjelpemiddeltjenesten

Forbudet gjelder fysioterapeuter og ergoterapeuter som er i direkte kontakt med brukere. Alle fysikalske institutter i kommunen er stengt. Kun akutte kommunale fysio- og ergoterapitjenester som er tjenlige etter en helhetsvurdering skal gjennomføres. All behandling som ikke er kritisk nødvendig utsettes.

Hjelpemiddeltelefonen er betjent mellom kl. 09-14, tlf 48038467. Kun akutte hjelpemidler prioriteres.

Restriksjoner gjelder også andre kommunale virksomheter

I tillegg er det innført besøksrestriksjoner og stenging av en rekke andre kommunale bygg og virksomheter. 

Med besøkende menes pårørende og omgangskrets til beboere, frivillige hjelpere og andre som
leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.