Oppstart av revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan

Oppstart av revidering av kommunens trafikksikkerhetsplan

Rauma kommune varsler med dette oppstart av revisjon av kommunens trafikksikkerhetsplan. Gjeldende trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret i 2001. Planen skal nå revideres for en fireårsperiode, 2021-2024. Det er nå anledning til å komme med innspill til arbeidet og forslag til trafikksikkerhetstiltak.

Kommunen ønsker å få innspill når det gjelder alle forhold som innbyggerne, organisasjoner, næringslivet mv. er opptatt av i forbindelse med trafikksikkerhet. Dette kan være både fartsgrenser/skilting, trafikkfarlige punkt/strekninger, behov for fortau og gang-/sykkelveger, fysiske tiltak for å redusere hastighet, siktbedrende tiltak, vegomlegging, vegutvidelse, belysning, busslommer, fotgjengerkryssinger, skoleskyssordning, opplæring/holdningsarbeid mv.

Du kan finne gjeldende Trafikksikkerhetsplan på Rauma kommunes hjemmeside. 

Trafikksikkerhetsplanen skal vedtas av kommunestyret.

Gjeldende plan

Trafikksikkerhetsplan Rauma kommune 2001-2004 (PDF, 2 MB)

Frist for innspill er 30.09.20

Send inn dine innspill via vårt elektroniske skjema

Innspill merkes «Trafikksikkerhetsplan».

Innspill til Rauma kommune

Hva dreier ditt innspill seg om?Hva dreier ditt innspill seg om?
Felt merket med * må fylles ut