Offentlig ettersyn - Detaljregulering Prestsetra hyttefelt

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Prestsetra hyttefelt

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 28.10.2021 saksnr 66/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av om lag 40 nye tomter for fritidsboliger, samt tilhørende veganlegg og grøntstruktur.

Eventuelle merknader sendes innen 18.februar 2022.

Hva dreier ditt innspill seg om?Hva dreier ditt innspill seg om?
Felt merket med * må fylles ut