Offentlig ettersyn - detaljregulering for Holan II

Offentlig ettersyn - detaljregulering for Holan II

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 01.12.2022, sak PS-82/22, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Holan II ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget skal legge til rette for etablering av boliger på området, og med tilhørende veganlegg og grønnstruktur.

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 4 MB)

Planbestemmelser (PDF, 242 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 9 MB)

ROS-analyse (PDF, 203 kB)

Støyrapport (PDF, 517 kB)

Tomtedelingsplan (PDF, 2 MB)

Innkomne merknader (PDF, 3 MB)

Vurdering merknader (PDF, 808 kB)

Kapasitet vannforsyning (PDF, 365 kB)

Saksframlegg (PDF, 398 kB)

Vedtak (PDF, 250 kB)