Offentlig ettersyn - Detaljregulering Åndalsnes Brannstasjon

Offentlig ettersyn - Detaljregulering Åndalsnes Brannstasjon

Utvalg for plan og forvaltning har i møte 25.11.2021 saksnr 74/21 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Åndalsnes Brannstasjon ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget legger opp til etablering av ny brannstasjon med tilhørende adkomster og vegareal. Eksisterende bygningsmasse på eiendommen skal rives, og erstattes med nytt bygg.

Eventuelle merknader sendes innen 18.februar 2022.

Dine innspill

Send dine innspill via vårt elektroniske skjema.