Nytt offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestsetra hyttefelt

Nytt offentlig ettersyn - Detaljregulering for Prestsetra hyttefelt

Utvalg for plan og forvaltning vedtok i møte 28.10.2021 å legge forslag til detaljregulering for Prestsetra hyttefelt ut til offentlig ettersyn.

Planforslaget var ute på offentlig ettersyn i perioden 21.12.2021 – 18.02.2022. Basert på innkomne merknader har tiltakshaver justert plandokumentene, og de sendes nå ut på nytt offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av om lag 40 nye tomter for fritidsboliger, samt tilhørende veganlegg og grøntstruktur.

Endringene etter forrige offentlig ettersyn er justert plankart der det er gjort endringer i sørvestre del for å ivareta et kulturmiljø, og ellers mindre justeringer med hensynssoner og omlegging av bekkeløp. Det har i tillegg blitt utarbeidet en konsekvensutredning for hele planforslaget. Tiltakshaver har engasjert Asplan Viak til å gjøre supplerende utredninger vedrørende skredfare, og rapport vil bli klar i løpet av august.

Eventuelle merknader sendes fortrinnsvis via elektronisk skjema på hjemmesida, eller via e-post post@rauma.kommune.no innen 02.september 2022.

Plandokumenter

Dine innspill

Send dine innspill via vårt elektroniske skjema innen 2. september.