Nysetra hyttefelt i Skorgedalen. Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan.

Nysetra hyttefelt i Skorgedalen. Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-8, varsles det om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nysetra hyttefelt i Skorgedalen, g/bnr. 27/4, 30/22, 31/2, 3 og 5 i Rauma kommune.

Planområdet

I kommuneplanens arealdel for Skorgedalen/ Ljøsådalen er området avsatt til hytter og LNF- område .

Omtrentlig plangrense er vist på vedlagte kart.  Planområdet er ca. 150 da. stort.

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er tilrettelegging for fritidsbebyggelse med ca. 47 nye hytter, eksisterende hytter og nødvendig veger.  I tillegg friluftsområder og tekniske anlegg.  Planområdet er ca. 150 da. stort.

Planen forventes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn.  Det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for reguleringsplanen.  Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 2. juli 2020.

Planens avgrensning blir omtrent som vist på vedlagte kart.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller er Bo Grenda Skorgedalen AS
Planarbeidet utføres av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS på vegne av forslagsstiller.

For nærmere informasjon kontakt Roger Tokle, tlf. 928 66 663, eller E-post post@landskapsarkitekten.no

Merknader til oppstartsmeldingen:

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS, Margareta Dahls gate 32,  6413 Molde, eller som E-post til post@landskapsarkitekten.no  innen 16. august 2020.

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Rauma kommune. Merknadene blir samlet og kommentert av Landskapsarkitekt MNLA Roger Tokle AS.  Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med planforslaget.

Videre saksgang:
Straks etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet.  Ferdig planforslag blir behandlet i planutvalget, og deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser til planforslaget før videre politisk behandling.

Etter offentlig ettersyn skal planen på nytt behandles i planutvalget og deretter i kommunestyret.

Vedlegg

Plankart kan du laste ned her. (PDF, 2 MB)