Melding om vedtak - Områderegulering Setnesmoen skyte- og øvingsfelt

Melding om vedtak - Områderegulering Setnesmoen skyte- og øvingsfelt

Kommunestyret har i møte 12.11.2020, saksnr 96/20, godkjent områderegulering for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt.

Følgende vedtak ble fattet:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes områderegulering for Setnesmoen skyte- og øvingsfelt med følgende tillegg:
Hensynssoner for kvikkleire må innarbeides i planen.

Vedtaket kan påklages jf. Plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Eventuelle klager må rettes skriftlig til Rauma kommune innen tre uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må settes fram skriftlig til Rauma kommune innen tre år etter denne kunngjøringen, jf. Plan- og bygningsloven kap. 15.
 

Plandokumenter:

Plankart (PDF, 6 MB)

Bestemmelser (PDF, 168 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Saksframlegg (PDF, 170 kB)