Høring - Søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Geilbukta i Langfjorden

Høring - Søknad om etablering av oppdrettsanlegg ved Geilbukta i Langfjorden

Møre og Romsdal fylkeskommune skal behandle søknaden etter akvakulturloven, og søknaden har i den forbindelse blitt lagt ut til høring.

Hauge Aqua Farming AS søker om etablering av oppdrettsanlegg for laks ved Geilbukta i Langfjorden. Det skal benyttes ny teknologi som gjør at hele produksjonen skal foregå i lukka anlegg. Teknologien skal først testes og videreutvikles i andre kommuner, og når teknologien er klar ønsker de å ta i bruk den omsøkte lokaliteten.

Lokaliteten ligger inne i Interkommunal plan for Romsdalsfjorden 2017-2024, men med bestemmelse om at det ikke er tillatt med oppdrett av laks/ørret. Utvalg for plan og forvaltning i Rauma ga i 2019 dispensasjon til oppdrett av laks på lokaliteten, under forutsetning av at det skjer i lukka anlegg.

Eventuelle merknader til søknaden sendes via elektronisk skjema innen 26.februar 2020.

Elektronisk skjema

Søknadsdokumenter: