Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2019 - søknadsfrist 15. oktober.

Regionalt miljøtilskudd (RMP) 2019 - søknadsfrist 15. oktober.

Miljøprogrammet for Møre og Romsdal er revidert og gjelder for perioden 2019 - 2022. Det er også utarbeidet ny forskrift.

Forskrift, miljøprogrammet, rammer og satser kan du finne på Fylkesmannen sin heimeside.

Alle som har rett til produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd. Det er åpnet opp for å søke elektronisk fra 1. august. Frist for foretak er 15. oktober og frist for beitelag er 15. november. Ved for seint levert søknad blir det et trekk på 1000 kroner pr. virkedag levert etter fristen, inntil 20 virkedager etter fristen.

Næringsutøverne er selv pliktig til å sette seg inn i gjeldende regelverk og endringer som er vedtatt.

Endringer fra 2019

Nytt miljøtema som går på "Avrenning til vatn og kyst". I dette temaet er det tre nye tiltak som skal redusere faren for erosjon og avrenning. Langs hovedvassdraget i Rauma kan det gis tilskudd til utsatt jordarbeiding av korn til neste vår. Det kan også gis tilskudd til grasdekte kantsoner langs vassdrag, der det blir dyrket korn, poteter og grønnsaker.

Det er også endringer i miljøtemaet "Utslipp til luft" med et nytt tiltak, nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel.

Andre endringer

  • Tilskudd til drift av beitelag skal nå få tilskuddet utmålt pr dyr som er sluppet på utmarksbeite
  • Slått av bratt areal kan gis til foretak som slår minst 5 dekar areal med halling 1:5 eller brattere
  • Tilskudd til drift av seter forutsetter nå at dyra må være på setra i minst 6 uker.
  • Krav om skjøtselsplaner er erstattet med skjøtselsråd

Nærmere info om miljøprogrammet for 2019 og endringene i miljøtiltakene kan du lese mer om her

Fant du det du lette etter?