Bruker leilighet som «testsenter» for velferdsteknologi og som overgangsbolig

Bruker leilighet som «testsenter» for velferdsteknologi og som overgangsbolig

I en kommunal leilighet i Kvartal 1 på Åndalsnes testes ny velferdsteknologi ut. I tillegg til ny teknologi er den utstyrt med en rekke hjelpemidler og smarte løsninger som gir beboere mestring og trygghet i hverdagen.

Leiligheta er blitt et viktig verktøy for kommunen i arbeidet med å legge til rette for at eldre kan bo hjemme lengst mulig i mestrings- og eldrevennlige boligmiljø. Leiligheta blir også brukt som overgangsbolig for utskrivingsklare pasienter, og har det siste året gjort at kommunen har spart betydelige utgifter. I tjenestene har leiligheta blitt døpt “Henrys hus”, oppkalt etter initiativtaker Stine Nordbys bestefar.

Kan bo lengre i eget hjem

Med god hjelp fra lokale leverandører har leiligheten blant annet blitt oppgradert med smartbelysning, som automatisk lys under seng med bevegelsesvakt, tilpasset plassering av lysbrytere og bevegelsesvakt for lys på bad. Dette er enkle og gode løsninger som folk kan ordne selv, som kan ha stor innvirkning på livet til eldre hjemmeboende, men også andre. Det er kjent at mange eldre opplever fall i hjemmet, ofte på natt, som for mange har store konsekvenser. Riktig belysning og brukervennlige løsninger kan være en en avgjørende faktor for å unngå slike hendelser.

- Mange av løsningene i leiligheten er jo hyllevare som kan kjøpes av privatpersoner hos levernadørerene våre, og trenger ikke gå via oss. Leiligheten kan være en inspirasjonskilde for innbyggerne våre for hvordan man selv kan ta ansvar for at man kan bo hjemme lengst mulig, og oppleve trygghet og mestring, sier leder i koordinerende enhet, Stine Nordby.

Inneklima og god temperatur er viktig. I tjenesten vår ser vi hvilke konsekvenser det kan få om det er  mangel på optimale inneforhold. Når det er kjølig kan man fort bli sittende og fryse, bli inaktiv, som har betydning både for ernæring, aktivitetsnivå og helsa generelt. Der mange fortsatt bruker vedfyring som varmekilde, ser man at ved innstallering av varmepumpe holdes temperaturen stabil og jevn. Vi reduserer fallrisiko ved å unngå vedbæring, og det frigjør tid i tjenestene som i mange tilfeller må bistå med denne type oppgaver, som i utgangspunktet ikke er helse- og omsorgstjenester.  

Innstallering av robotstøvsuger er en enkel løsning som illustrerer at smarte løsninger i hjemmet kan avlaste den enkelte beboer, men også tjenestene våre.

Enkel teknologi – større trygghet 

Demografiutviklinga viser at vi i tida som kommer blir vesentlig flere eldre. For at Rauma og andre kommuner skal greie å håndtere denne utviklinga er vi avhengig av å tenke nytt og jobbe annerledes. Et sentralt element i fremtidas omsorgstjenester er at det i større grad må tilrettelegges for innbyggernes ønske om å kunne bo i eget hjem lengre. Teknologi, tilrettelegging og forebygging er viktige premisser for at eldre skal kunne føle seg trygge nok til å bo hjemme lengste mulig.  

- Leiligheta er blitt som en testlab for Rauma kommune der vi kan prøve ut nye hjelpemidler og teknologi som kan brukes i innbyggeres hjem, slik at man trygt kan bo hjemme. Nå utvikler vi denne boligen videre, og har inngått avtaler med lokale aktører i næringslivet for å begynne å gjøre den klar for omvisning/til bruk i lærings- og mestringssammenheng, kartlegging og rehabilitering. Tanken er at innbyggere som enten har behov eller tenker de vil få et behov, kan komme og prøve teknologi og hjelpemidler de kan bruke i sine hjem, sier Nordby.  

Nå har vi i virksomheten nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av forvaltningsenheten, sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeut, demenskoordinator og velferdsteknologikoordinator. Vi har dialog med- og henter innspill fra leverandører . A. Skare har vært en viktig samarbeidsaktør, men også Lunheim elektro og Power.

Til høsten har vi spurt om å få delta på regionale innspillsmøter som departementene arrangerer i forbindelse med Stortingsmelding Bo trygt- reformen som regjeringen skal legge fram i løpet av 2023.  

Brukt som overgangsbolig 

Leiligheta er innreda med en rekke ulike praktiske hjelpemidler. Den har robotstøvsuger, eldrevennlig fjernkontroll og en moderne varmepumpe som bidrar til bedre inneklima, jevn temperatur, kostnadsbesparelser og mindre risiko for brann enn andre varmekilder.  

- Foreløpig har vi hatt boligen i bruk for mottak av pasienter fra sykehuset. Det er primært pasienter som bor i dårlig tilrettelagte boliger, som ikke kan reise rett hjem og som ikke har behov for å bo på helsehuset. Da slipper vi at vi tar opp plasser på helsehuset ved å ta inn personer som ikke har det behovet, og vi avlaster tjenestene fordi mange klarer seg godt når de bor enkelt og tilrettelagt. Vi ser at andre kommuner, blant andre Molde, nå følger etter Raumas eksempel på etablering av overgangsboligen, sier Nordby. 

Ikke bare Raumas utfordring 

Det siste året er det starta arbeidsprosesser knytta til samhandling med helseforetaket,  sammen med de øvrige romsdalskommunene. I denne perioden har kommunen nesten ikke hatt dagbøter, som kommunen ellers ville fått om en ikke hadde kunne ta imot pasienter som er utskrivingsklare på sykehuset. Overgangsboligen i Kvartal 1 har vært en viktig grunn til dette. Siden midten av august 2021 har kommunen spart ca 750 000 kroner i døgnbøter bare ved å benytte overgangsboligen i Kvartal 1. Kommunen har altså utfra et nullpunkt klart å skape et handlingsrom, og besparelsene for kommunen er store, noe som kommer innbyggerne til gode.

Det har vært en klar målsetning for Koordinerende enhet, i samarbeid med øvrige tjenesteutøvere, å jobbe for å skape et handlingsrom som tillater videreutvikling og nytekning, i tråd med politiske og overordnede faglige målsetninger. Det handler om det enkelte menneskets rett og mulighet til å få mestre egne liv - “leve hele livet”.  

- Utfordringene er ikke unike for Rauma. Demografiske endringer og rammeoverføringer fra staten som forutsetter “mer helse ut av hver krone”, samt knapphet på arbeidskraft utfordrer hele Norge. Politiske målsetninger viser at det er behov for økt fokus på innovasjon og nytenkning, og at våre evner til å utnytte mulighetene som teknologien byr på, samt evnen til å anvende kompetanse samtidig som oppgaveløsning skjer på best effektive måte, vil være en viktig forutsetning for å utvikle bærekraftige helsetjenester, sier Nordby.