Bedre økonomisk resultat enn forventet

Bedre økonomisk resultat enn forventet

I forbindelse med rapportering av regnskapet i KOSTRA og til revisjonen, så er det svært hyggelig å kunne meddele at resultatet for 2022 ble enda bedre enn orientert om i kommunestyret 9. februar.

Til tross for merutgifter innen helse og omsorg på 13, 4 millioner kroner så viser resultatet at vi kan nedbetale 31,6 millioner av tidligere års underskudd. Det er da 10,5 millioner igjen i akkumulert underskudd.

Årsaken til det gode resultatet skyldes i hovedsak skatteutjevning, rammetilskudd, konsesjonskraft, konsesjonsavgifter, premieavvik og flere andre finansposter som slår positivt ut. Samtidig har helse og velferd et mindreforbruk i sitt regnskap. Vi må i tillegg nevne alle de grep som har blitt gjennomført de siste tre årene i hele organisasjonen, og som har hatt effekt.  

Det vil bli orientert nærmere om regnskapet i førstkommende kommunestyremøte.

Vi gleder oss over det gode resultatet, men skal vi ut av ROBEK må driftsutgiftene innen helse og omsorg balansere.

Samtidig er prognosen at innføringen av Helseplattformen vil medføre økte kostnader. Det er derfor avgjørende at vi i 2023 lykkes med omstillings-  og effektiviseringsprosjektene våre.