Arbeidet med boligsosial plan er i gang

Arbeidet med boligsosial plan er i gang

Kommunen er i gang med å lage en ny boligsosial plan for perioden 2022 - 2032. Arbeidet startet opp i juni og ei arbeidsgruppe med medlemmer fra ulike tjenester og kommunens eiendomsselskap har ansvar for å drive arbeidet fremover.

Dette skjer i samarbeid med andre offentlige instanser og representanter for ulike målgrupper. Hensikten er å få en bredest mulig forståelse og innsikt i utfordringsbildet. Målet er å kritisk vurdere dagens boligsosiale tjenestetilbud, vurdere alternative løsninger og foreslå konkrete tiltak.

Målgruppen for denne boligsosiale planen er innbyggere definert som vanskeligstilte på boligmarkedet.  I den nasjonale strategien Alle trenger et trygt hjem (2021-2024) defineres vanskeligstilte på boligmarkedet som personer som befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:  

  • Er uten egen bolig  
  • Står i fare for å miste boligen 
  • Bor i uegnet bolig eller bomiljø 

Hvor mange kommunale boliger/omsorgsboliger bør kommunen ha? Og hvilke boligtyper vil det være behov for i dag og framover i tid?

Kommunen skal medvirke til å skaffe bolig, dette er hjemla i helse- og omsorgsloven og sosialtjenesteloven. Kommunen skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold, slik som bolig, hjemla i lov om folkehelse. Boligsosial plan omfatter mer enn den fysiske boligen.

Flere forhold og virkemidler kan tas i bruk. Eksempel er bostøtte, startlån og økonomisk rådgivning. Oppfølging og bistand i heimen er andre boligsosiale tjenester som kan tilbys. I prosessen gjør vi en vurdering og en analyse av hvordan det fungerer i dag, for å kunne foreslå endringer og nye tiltak.

Hvordan fungerer organiseringen og samordningen av tjenestene? Er det enkelt å finne fram og få den hjelp man trenger? Dette er også forhold vi ser på i dette arbeidet.

Oppsummert skal planen:

  • beskrive boligbehov og boligtilbud for aktuelle målgrupper
  • beskrive boligsosiale forhold og virkemidler 
  • beskrive kommunal organisering, samhandling og tverrfaglig koordinering av tjenestetiltak

I  handlingsdelen vil forslag til endringer og tiltak som skal gjennomføres i planperioden beskrives.

Utkast til Boligsosial plan vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside i uke 48. Innspill er ønskelig frem til 15. desember 2021. Brukermedvirkning i prosessen er viktig, og oppfordrer alle som vil bidra til å gi sine innspill via kommunens nettside etter utkastet er lagt ut på høring.

Politisk behandling av plan i Formannskapets møte i 26. januar 2022, og i Kommunestyret 9. februar 2022.